pomniejsz powiększ
menu
print

2018-09-12 12:37:34

Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 3.800.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Hażlach oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 3.800.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Hażlach oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środk&oacute;w pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</span></p>

Ogłoszenie o zamówieniu GK.271.14.2018

 

 1. nazwa i adres zamawiającego: Gmina Hażlach, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57
 2. określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
 3. adres strony internetowej na której zamieszczono siwz: www.hazlach.samorzady.pl
 4. określenie przedmiotu zamówienia:
 • udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 3.800.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Hażlach oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 1. informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej: nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej, ani oferty częściowej
 2. termin wykonania zamówienia: do dnia 31 grudnia 2019 r.
 3. warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Spełnienie warunku w tym zakresie nastąpi poprzez przedstawienie aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2015 r. Nr 128), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

(W przypadku oferty składanej wspólnie każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie).

 1. wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz), oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do siwz),
 2. informacja na temat wadium: 10.000,00 (dziesięć tysięcy złotych)
 3. kryteria oceny ofert i ich znaczenia: cena zadania brutto - 100 %,
 4. miejsce i termin składania ofert, adres oraz język oferty: Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, pok. nr 5, do dnia 20 września 2018 r. do godz. 900, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać na ten sam adres za pośrednictwem operatora pocztowego, oferta musi być sporządzona w języku polskim,
 1. termin związania ofertą: 30 dni
 2. informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy
 3. informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
 4. informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
 5. informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art.

     134 ust. 6 pkt 3:

 1. Gmina przewiduje możliwość udzielenia zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
 2. 15. informacje o przewidywanych zmianach umowy
 1. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.
 2. Gmina przewiduje możliwość oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej wymienionych przypadkach:

1)   Zmiany ogólne:

  1. zmiana adresu / siedziby Gminy / wykonawcy,
  2. zmiana osób występujących po stronie Gminy / wykonawcy,

Informacje o artykule

Autor: Marek Gabzdyl
Zredagował(a): Marek Gabzdyl
Data powstania: 12.09.2018 11:37
Data ostatniej modyfikacji: 12.09.2018 13:41
Liczba wyświetleń: 110

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwała nr 4200_I_149_2018_RIO_opinia o możkiwości spłaty przez Gminę Hazlach długoterminowego kredytu w kwocie 3800000zł.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:39:02 Gabzdyl Marek
załącznik 1_Uchwala_XII_86_2014_z_17_12_2014-1_BUDŻET_2015.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:39:20 Gabzdyl Marek
załącznik 2_Uchwala_XII_86_2014_z_17_12_2014_WPF.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:39:37 Gabzdyl Marek
załącznik 3_OPINIA_RIO_Nr_4200_I_19_2015_DEFICYT.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:39:52 Gabzdyl Marek
załącznik 4_Rb_NDS_2015_k1.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:40:01 Gabzdyl Marek
załącznik 5_RB_27S_2015_k1.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:40:18 Gabzdyl Marek
załącznik 6_RB_28S_2015_k1.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:40:42 Gabzdyl Marek
załącznik 7_RB_Z_2015.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:40:51 Gabzdyl Marek
załącznik 8_opisowe sprawozdanie za 2015 rok.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:41:15 Gabzdyl Marek
załącznik 9_OPINIA RIO O SPRAWOZDANIU ZA ROK 2015.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:41:33 Gabzdyl Marek
załącznik 10_BILANS WYKONANIA BUDŻETU_2015.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:41:43 Gabzdyl Marek
załącznik 11_BILANS_2015.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:41:52 Gabzdyl Marek
załącznik 12_BILANS_SKONSOLIDOWANY_2015.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:42:01 Gabzdyl Marek
załącznik Uchwala_Nr_4200_I_31_2016_RIO_opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Hazlach na 2016 rok.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:42:33 Gabzdyl Marek
załącznik Uchwala_Nr_4200_I_32_2016_RIO_opinia o możliwości sfinansowania deficytu na 2016 rok.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:42:45 Gabzdyl Marek
załącznik Uchwala_XI_92_2015_z_30_12_2015_WPF NA LATA 2016_2022.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:43:00 Gabzdyl Marek
załącznik Uchwala_XI_93_2015_z_30_12_2015_BUDŻETOWA NA ROK 2016.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:43:14 Gabzdyl Marek
załącznik BILANS ŁĄCZNY_31_12_2016.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:43:26 Gabzdyl Marek
załącznik BILANS ORGANU_2016.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:43:37 Gabzdyl Marek
załącznik BILANS SKONSOLIDOWANY_31_12_2016.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:43:46 Gabzdyl Marek
załącznik RB_27S_2016_k1.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:44:02 Gabzdyl Marek
załącznik RB_28S_2016.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:44:31 Gabzdyl Marek
załącznik RB_N_2016.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:44:46 Gabzdyl Marek
załącznik RB_NDS_2016.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:44:55 Gabzdyl Marek
załącznik RB_PDP_2016.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:45:04 Gabzdyl Marek
załącznik RB_ST_2016.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:45:13 Gabzdyl Marek
załącznik RB_UZ_2016.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:45:22 Gabzdyl Marek
załącznik RB_Z_2016.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:45:29 Gabzdyl Marek
załącznik Sprawozdanie OPISOWE ZA ROK 2016.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:45:59 Gabzdyl Marek
załącznik Uchwala_Nr_4200_I_62_2017_OPINIA RIO O SPRAWOZDANIU OPISOWYM NA 2016 ROK.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:47:17 Gabzdyl Marek
załącznik Uchwala_Nr_4200_I_26_2017_RIO_opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Hażlach na rok 2017.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:48:03 Gabzdyl Marek
załącznik Uchwala_Nr_4200_I_27_2017_RIO_ opinia o możliwości sfinansowania deficytu na rok 2017.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:48:25 Gabzdyl Marek
załącznik Uchwala_X_76_2016_z_21_12_2016_WPF na lata 2017_2024.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:48:41 Gabzdyl Marek
załącznik Uchwala_X_77_2016_z_21_12_2016-budżetowa na rok 2017.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:48:56 Gabzdyl Marek
załącznik BILANS ŁĄCZNY_31_12_2017.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:49:12 Gabzdyl Marek
załącznik BILANS ORGANU_2017.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:49:19 Gabzdyl Marek
załącznik BILANS SKONSOLIDOWANY NA 31_12_2017.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:49:27 Gabzdyl Marek
załącznik Rb-2ZS_2017.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:49:43 Gabzdyl Marek
załącznik Rb-28S_2017.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:50:14 Gabzdyl Marek
załącznik Rb-N.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:50:31 Gabzdyl Marek
załącznik Rb-NDS_2017.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:50:40 Gabzdyl Marek
załącznik Rb-PDP.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:50:49 Gabzdyl Marek
załącznik Rb-ST.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:50:58 Gabzdyl Marek
załącznik Rb-UZ.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:51:08 Gabzdyl Marek
załącznik Rb-Z.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:51:14 Gabzdyl Marek
załącznik Sprawozdanie OPISOWE ZA ROK 2017.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:51:42 Gabzdyl Marek
załącznik Uchwala_Nr_4200_I_89_2018_OPINIA O SPRAWOZDANIU OPISOWYM ZA ROK 2017.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:51:52 Gabzdyl Marek
załącznik OPINIA_RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Hazlach na 2018 rok.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:52:58 Gabzdyl Marek
załącznik OPINIA_RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Hazlach wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:53:15 Gabzdyl Marek
załącznik Uchwala_XII_77_2017_z_27_12_2017_Budżetowa na rok 2018.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:54:07 Gabzdyl Marek
załącznik Uchwala_XII_78_2017_z_27_12_2017_WPF.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 12:59:41 Gabzdyl Marek
załącznik Rb27S_30_06_2018.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 13:00:12 Gabzdyl Marek
załącznik Rb27ZZ_UW_30_06_2018.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 13:00:26 Gabzdyl Marek
załącznik Rb28S_30_06_2018.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 13:00:52 Gabzdyl Marek
załącznik Rb50D_KBW_30_06_2018.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 13:01:18 Gabzdyl Marek
załącznik Rb50D_UW_30_06_2018.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 13:02:07 Gabzdyl Marek
załącznik RbN_30_06_2018.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 13:02:47 Gabzdyl Marek
załącznik RbNDS_30_06_2018.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 13:03:15 Gabzdyl Marek
załącznik RbZ_30_06_2018.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 13:03:31 Gabzdyl Marek
załącznik RbZN_KBW_30_06_2018.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 13:03:44 Gabzdyl Marek
załącznik RbZN_UW_30_06_2018.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 13:04:02 Gabzdyl Marek
załącznik ZW_228_2018_sprawozdanie opisowe za I półrocze 2018 roku.pdf dokumenty finansowe 2018-09-12 13:05:09 Gabzdyl Marek
załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.doc ogłoszenie o zamówieniu 2018-09-12 14:42:21 Gabzdyl Marek
załącznik siwz - kredyt.doc specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2018-09-12 14:42:47 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 1 - oferta.docx załącznik nr 1 - oferta 2018-09-12 14:43:39 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik 1 a - arkusz kalkulacyjny.xls załącznik nr 1a - arkusz kalkulacyjny 2018-09-12 14:44:03 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 3 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluc....docx załącznik nr 3 - oświadczenie 2018-09-12 14:44:20 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 2 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki_uwagi.docx załącznik nr 2 - oświadczenie 2018-09-12 14:45:02 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 4 - potwierdzenie umowy o pracę.docx załącznik nr 4 - poświadczenie umowy 2018-09-12 14:45:32 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 5 - grupa kapitałowa.rtf załącznik nr 5 - grupa kapitałowa 2018-09-12 14:45:57 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 6 - wzór umowy.doc załącznik nr 6 - wzór umowy 2018-09-12 14:46:14 Gabzdyl Marek

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 3.800.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Hażlach oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 12.09.2018 11:37 Marek Gabzdyl
menu