pomniejsz powiększ
menu
print

2019-01-11 09:59:06

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą dotyczy: postępowania nr GK.271.17.2018 pn. „Przebudowa, remont, docieplenie budynku szkoły podstawowej w Hażlachu wraz z adaptacją poddasza nieużytkowego na cele dydaktyczne"


<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 115%; text-align: justify;" align="center"><span style="font-size: 11.5pt; line-height: 115%;">Wniosek Zamawiającego </span><span style="font-size: 11.5pt; line-height: 115%;">w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 115%; text-align: justify;" align="center"><span style="font-size: 11.5pt; line-height: 115%; color: black;">dotyczy: </span><span style="font-size: 11.5pt; line-height: 115%; color: black;">postępowania nr GK.271.17.2018 pn. &bdquo;Przebudowa, remont, docieplenie budynku szkoły podstawowej w Hażlachu wraz z adaptacją poddasza nieużytkowego na cele dydaktyczne&rdquo;</span></p>

Hażlach, 11.01.2019r.

GK.271.17.2018

Wniosek Zamawiającego

w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

dotyczy: postępowania nr GK.271.17.2018 pn. „Przebudowa, remont, docieplenie budynku szkoły podstawowej w Hażlachu wraz z adaptacją poddasza nieużytkowego na cele dydaktyczne”

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Przebudowa, remont, docieplenie budynku szkoły podstawowej w Hażlachu wraz
z adaptacją poddasza nieużytkowego na cele dydaktyczne
”, zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2 oraz art. 85 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.), Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenie okresu ważności wadium, na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu tj. do dnia 01.03.2019 roku.

Aktualnie termin związania ofertą upływa w dniu 01.02.2019r.

            Zgodnie z powołanym wyżej art. 85 ust. 2 oraz art. 85 ust. 4 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na powyższe należy przekazać Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2019 roku.

Brak zgody na wniosek Zamawiającego na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy Pzp. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Informacje o artykule

Autor: Grzegorz Sikorski
Zredagował(a): Karina Sikora
Data powstania: 11.01.2019 08:59
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 40

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wniosek o przedłużenie terminu.pdf Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą 2019-01-11 10:00:57 Sikora Karina

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu