pomniejsz powiększ
menu
print

2011-07-01 13:34:46

Wójt Gminy Hażlach ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem, na okres 10 lat, garażu o powierzchni użytkowej 23 m2


Wójt Gminy Hażlach

43-419 Hażlach, ul. Główna 57

 ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem,
na okres 10 lat, garażu o powierzchni użytkowej 23 m2, położonego na parceli gruntowej numer 1560/47 o powierzchni 0,0023 ha, przy ul. Księdza Olszaka 6A w Kończycach Wielkich, objętego księgą wieczystą numer BB1C/00052404/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Cieszynie. Garaż nie posiada żadnej instalacji technicznej i winien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
·      Nieruchomość wolna jest od obciążeń.·      Termin zagospodarowania lokalu ustala się do dnia 31 grudnia 2011 roku.·      Podatek zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i Uchwałą Nr XXXVIII/323/10 Rady Gminy Hażlach z dnia 21 października 2010 roku w sprawie określenia na rok 2011 wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów; od pozostałych budynków lub ich części, za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 5,00 zł. W związku z powyższym roczna kwota podatku za zajmowany garaż wynosi 23,00 m2 x 5,00 zł = 115,00 zł. Od pozostałych gruntów roczna kwota podatku za 1 m2 powierzchni gruntu wynosi 0,25 zł, tj. 23 m2 x 0,25 = 5,75 zł ·      Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kończyce Wielkie     Nieruchomość położona jest w jednostce oznaczonej symbolem 1MN dla której:1.   ustala się przeznaczenie – tereny zabudowy jednorodzinnej wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania, 2.   dopuszcza się realizację:a)   zabudowy agroturystycznej, usługowej, b)  elementów małej architektury i ciągów pieszychWarunki:·        Remont garażu winien być dokonany na koszt najemcy.·        Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany wysokości naliczanego czynszu
o czym będzie informował Najemcę w formie aneksu do umowy najmu.
·        Przy zawieraniu umowy z osobą która wygrała przetarg wymagane będzie wpłacenie kaucji w wysokości 1000,00 (tysiąc) złotych.·        Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stanowiła suma zaoferowanych stawek czynszów za lokal i grunt.Cena wywoławcza czynszu za w/w lokal miesięcznie wynosi 1,50 zł + VAT za 1 m2. Cena wywoławcza czynszu za grunt rocznie wynosi 0,20 zł + VAT za 1 m2.  Oferta przetargowa powinna zawierać:1.      Imię i nazwisko, adres oferenta.2.      Datę sporządzenia oferty.3.      Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym garażu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.4.      Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.5.      Oferowaną cenę  czynszu za 1m2 lokalu.6.      Oferowaną cenę czynszu za 1m2 gruntu.7.      Podpis oferenta. Garaż będzie można oglądać w dniu 25.07.2011 r. od godz. 900 – 1000 przy ul. Ks. Olszaka 6A w Kończycach Wielkich.Pisemne, podpisane oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Hażlachu ul. Główna 57, do dnia 11.08.2011 r. do godz. 1200 z dopiskiem „Garaż o powierzchni 23 m2. Otwarcie ofert (część jawna przetargu)  nastąpi w dniu 16.08.2011 r. o godz. 1000
w Urzędzie Gminy w Hażlachu ul. Główna 57.
 Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 856-95-55 wew. 47.  Wójt Gminy Hażlach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Karol Folwarczny
Zredagował(a): Marek Sojka
Data powstania: 01.07.2011 12:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 573

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogloszenie.pdf Ogłoszenie 2011-07-01 13:35:56 Sojka Marek

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu