pomniejsz powiększ
menu
print

2011-08-30 10:32:05

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach, dotyczącego działki nr 1459/5.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 54 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227), oraz uchwały Rady Gminy Hażlach nr XXXVIII/326/10 z dnia 21 października 2010 roku zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach dotyczącego działki nr 1459/5, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12.09.2011 r. do 10.10.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Hażlach – w pok. nr 18, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57,
w dni pracy urzędu: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach od 10.00 do 13.00 oraz środy od 14.00  do 17.00 .
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie zmiany fragmentu miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu  19.09.2011 r. o godz. 13.00  w Sali Posiedzeń Rady Gminy,
43-419 Hażlach, ul. Główna 57.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Hażlach z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2011 r.Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227) w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje
o dokumentach:
-     projekt zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach dotyczącego działki nr 1459/5,-     prognoza oddziaływania na środowisko.Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 w/w ustawy, projekt zmiany fragmentu miejscowego planu wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie
do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2011 r. do Wójta Gminy Hażlach.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Hażlach.
 Wójt Gminy Hażlach

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Karol Folwarczny
Zredagował(a): Marek Sojka
Data powstania: 30.08.2011 09:32
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 596

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu