pomniejsz powiększ
menu
print

2012-02-22 16:30:38

Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 24 lutego 2012 roku


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Hażlach

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Hażlach Nr I/10/2011 z dnia 23 lutego 2011r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik

 

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w siedzibie Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, w dniach od 2 marca 2012r. do 23 marca 2012r., w godzinach od 8:00 do 13:00 w pokoju nr 18. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 7 marca 2012r. w Urzędzie Gminy w Hażlachu w pokoju nr 4 (sala sesyjna) o godz. 12:00

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Hażlach z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2012r.Jednocześnie na podstawie art. 39, 40 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wnioski i uwagi w trybie art. 39. ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.) w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Hażlach z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy do 6 kwietnia 2012r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Hażlach.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Karol Folwarczny
Zredagował(a): Marek Sojka
Data powstania: 22.02.2012 15:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 581

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu