pomniejsz powiększ
menu
print

2005-12-23 09:51:35

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego


Ogłoszenie zwykłe

Wójt Gminy Hażlach 43-419 Hażlach, ul. Główna 57 ogłasza drugi przetarg nieograniczony pisemny na oddanie w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku wielofunkcyjnym położonym przy ul. Księdza Olszaka 8 w Kończycach Wielkich o pow. użytkowej 38,92 m2, stanowiącego własność Gminy Hażlach, objętego księgą wieczystą nr 25873 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Cieszynie. -Nieruchomość wolna jest od obciążeń; -Termin zagospodarowania lokalu ustala się do 31 maja 2006r.; -Podatek ustalony zostanie zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Hażlachu w sprawie: określenia na rok 2006 wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów; -Nieruchomość położona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kończyce Wielkie w jednostce oznaczonej symbolem 9U dla której: 1. ustala się przeznaczenie – tereny zabudowy usługowej wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania, 2. dopuszcza się realizację: a) zabudowy usługowo – mieszkalnej i hotelowej, budynków gospodarczych i garażowych związanych z ustalonym przeznaczenie, b) elementów małej architektury. Cena wywoławcza czynszu za w/w lokal wynosi 2,00 zł + VAT za 1 m2. Oferta przetargowa powinna zawierać: -Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną; -Datę sporządzenia oferty; -Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; -Oferowaną cenę za 1m2 lokalu; -Opis sposobu zagospodarowania lokalu; -Dowód wpłacenia wadium. Lokal będzie można oglądać w dniu 04.01.2006r. od godz. 9:00 – 11:00 przy ul. Ks. Olszaka 8 w miejscowości Kończyce Wielkie. Wadium, w gotówce, w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Hażlach BS Cieszyn o/Hażlach nr 09811310172003000005050004. Wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego przed terminem upływu składania ofert. Przedmiotowe wadium zaliczone zostanie wyłonionemu w przetargu Najemcy na poczet kaucji stanowiącej zabezpieczenie należności przysługujących Wynajmującemu zaś pozostałym oferentom zostanie ono zwrócone w terminie 3 dni od zamknięcia lub odwołania przetargu. Pisemne, podpisane oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Hażlachu ul. Główna 57, do dnia 23.01.2006r. do godz. 12:00 z dopiskiem najem lokalu w Kończycach Wielkich. Otwarcie ofert (część jawna przetargu) nastąpi w dniu 26.01.2006 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Hażlachu ul. Główna 57, w sali numer 1. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 033 856-95-55 wewn. 47. Wójt Gminy Hażlach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informacje o artykule

Autor: Rafał Machej
Zredagował(a): Rafał Machej
Data powstania: 23.12.2005 08:51
Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2005 08:52
Liczba wyświetleń: 906

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu