pomniejsz powiększ
menu
print

2013-04-03 15:27:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach


Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 j.t ) w związku z art. 73 ust. 4 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r. poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Hażlach informuje, że na wniosek Pani Heleny Moser – Prezesa PROJEKTINVEST Sp. z o.o. ul. Orzeszkowej 27,
05 – 071 Sulejówek z dnia 12 lutego 2013 r. uzupełnionego w dniach 28 lutego 2013 roku, 
6 marca 2013 r. oraz 14 marca 2013 r.  zostało wszczęte w dniu 14 marca 2013 roku postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Wydobywanie piasków i żwirów ze złoża Kończyce Wielkie III”.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r. poz. 1227 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Hażlach.

 Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Hażlach ul. Główna 57, 43 – 419 Hażlach, w godzinach pracy tj. w poniedziałek wtorek czwartek 700 – 1500, środa 700 – 1500 oraz piątek 800 - 1400

Informacje o artykule

Autor: Kierownik GK Stanisława Pelczar
Zredagował(a): Marek Sojka
Data powstania: 03.04.2013 14:27
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 649

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Obwieszczenie.pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach 2013-04-03 15:27:56 Sojka Marek

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu