pomniejsz powiększ
menu
print

2013-04-08 14:26:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 8 kwietnia 2013r.


Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r. poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Hażlach informuje, że na wniosek Pani Heleny Moser – Prezes PROJEKTINVEST Sp. z o.o. ul. Orzeszkowej 27, 05-071 Sulejówek, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2013 roku, znak GK.6220.3.2013 zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn ''Wydobywanie piasków i żwirów ze złoża Kończyce Wielkie III''

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Hażlach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku – Białej, ul. 3 Maja 1, 43 – 300 Bielsko – Biała.
Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy oraz treścią przedmiotowego postanowienia  w siedzibie Urzędu Gminy Hażlach ul. Główna 57, 43 – 419 Hażlach, w godzinach pracy tj. w poniedziałek wtorek czwartek 7:00 – 15:00, środa 7:00 – 17:00 oraz piątek 8:00 - 14:00

Informacje o artykule

Autor: Kierownik GK Stanisława Pelczar
Zredagował(a): Marek Sojka
Data powstania: 08.04.2013 13:26
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 670

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Obwieszczenie.pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 8 kwietnia 2013r. 2013-04-08 14:28:21 Sojka Marek

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu