pomniejsz powiększ
menu
print

2013-06-13 07:47:36

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 czerwca 2013r.


o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz uchwały Nr II/10/2012 Rady Gminy Hażlach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hażlach

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach (dotyczy wsi Brzezówka i Pogwizdów) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w siedzibie Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, w dniach od 21 czerwca 2013 r. do 11 lipca 2013 r., w godzinach od 8:00 do 15:00 w pok. nr 18.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie rozwiązaniami odbędzie się 2 lipca 2013 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie o godz. 16:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Hażlach z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sieprnia 2013 r. na piśmie na adres: Urząd Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, lub drogą elektroniczną na adres: ug@hazlach.pl.

Jednocześnie na podstawie art. 39, 40 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi w trybie art. 39. ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do 1 sierpnia 2013 r., do Wójta Gminy Hażlach z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy na piśmie na adres: Urząd Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, lub drogą elektroniczną na adres: ug@hazlach.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Hażlach.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Karol Folwarczny
Zredagował(a): Marek Sojka
Data powstania: 13.06.2013 06:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 775

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik obwieszczenie studium 2.pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 czerwca 2013r. 2013-06-13 07:51:24 Sojka Marek
załącznik Tekst_zm_st_wylozenie_2.pdf Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach 2013-06-20 08:15:27 Sojka Marek
załącznik Zmiany_studium_uwarunkowan_kierunkow.pdf Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach - rysunek 2013-06-21 11:07:04 Sojka Marek

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu