pomniejsz powiększ
menu
print

2016-06-30 12:45:53

Przetarg nieograniczony na budowę chodnika przy ul. Hażlaskiej w Brzezówce etap III


<p>Przetarg nieograniczony na budowę chodnika przy ul. Hażlaskiej w Brzez&oacute;wce etap III</p>

Ogłoszenie o zamówieniu GK.271.2.2016

 

 1. nazwa i adres zamawiającego: Gmina Hażlach, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57
 2. określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
 3. adres strony internetowej na której zamieszczono siwz: www.hazlach.samorzady.pl
 4. określenie przedmiotu zamówienia:

budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2623S – ulicy Haźlaskiej w Brzezówce etap III

 1. informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: nie dopuszcza się złożenia ofert wariantowych.
 2. termin wykonania zamówienia: do dnia 10 października 2016 r.
 3. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji,
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
 3. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1.
 1. warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca będzie posiadał aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w zakresie działalności jakich żąda zamawiający.
 2. warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno podobne zamówienie, z podaniem jego rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone9.   kryteria oceny ofert i ich znaczenia: cena zadania brutto - 95 %, termin realizacji 5 %11. termin związania ofertą: 30 dni13. informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy15. informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Przewidziane zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć:
 3. Zmiany umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. 14. informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
 5. 12. informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy
 6. 10. miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, pok. nr 5, do dnia 15 lipca 2016 r. do godz. 900
 7. 8.   informacja na temat wadium: 6.000,00 zł
 1. wykonania robot zamiennych w zakresie obejmującym:
  1. zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmian elementu robot budowlanych,
  2. aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny
  3. zmian warunków technicznych przez gestorów sieci i urządzeń uzbrojenia,
  4. zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia,
  5. zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
  6. zmiany w kolejności i terminach wykonywania robot budowlanych,
  7. zmiany ilości robot budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, albo zaniechania (rezygnacji) wykonania części robot budowlanych nie przekraczających 20% wynagrodzenia Wykonawcy 1) opis propozycji zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, Uzasadnieniem zmian, o których mowa mogą być: 2) poprawa wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robot budowlanych, 4) podniesienie wydajności urządzeń, 6) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,
  8.  
  9. 5) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robot,
  10. 3) zmiana obowiązujących przepisów,
  11. 1) obniżenie kosztu wykonania robot lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,
  12. 4) opis wpływu zmiany na harmonogram robot i termin wykonania umowy.
  13. 2) uzasadnienie zmiany,
  14. Jeżeli zmiana, o której mowa wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, strona inicjująca zmiany przedstawia odpowiednią dokumentację zawierającą opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmiany zawierającego:
 2. zmiany terminu wykonania robót spowodowanej:
  1. złymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie robot w terminie lub dochowania właściwych parametrów technologicznych,
  2. wystąpieniem robót uzupełniających lub dodatkowych
  3. klęskami żywiołowymi, epidemiami, operacjami wojennymi, strajkiem generalnym,
  4. wykopaliskami,
  5. skażeniem uniemożliwiających kontynuowanie robót,
  6. zmianą warunków geologicznych lub hydrogeologicznych powodujących konieczność opracowania dodatkowej dokumentacji i zlecenia dodatkowych robót
 3. zmiany sposobu rozliczenia robot ze względu na zmianę obowiązującej stawki podatku VAT,
 1. Faktura płatna będzie w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Gminę.
 2. W przypadku wcześniejszej płatności faktury na wniosek wykonawcy, udziela on zamawiającemu upustu w wysokości 1,00 % wartości faktury brutto za każde 7 dni wcześniejszej płatności, przy czym najkrótszy termin płatności faktury to 7 dni.
 3. Kary umowne naliczane będą w następujących wysokościach: 1/ za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,3 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, 2/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 3,0 % wartości elementu, którego wada dotyczy za każdy dzień zwłoki,
 4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Informacje o artykule

Autor: Marek Gabzdyl
Zredagował(a): Marek Gabzdyl
Data powstania: 30.06.2016 11:45
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 259

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik siwz.doc specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2016-06-30 12:46:50 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 1 oferta.doc załącznik nr 1 - oferta 2016-06-30 12:47:26 Gabzdyl Marek
załącznik Załacznik nr 2 - art. 22.rtf załącznik nr 2 - art.22 2016-06-30 12:47:41 Gabzdyl Marek
załącznik Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.doc grupa kapitałowa 2016-06-30 12:47:56 Gabzdyl Marek
załącznik Zgłoszenie robót0001.pdf zgłoszenie 2016-06-30 12:48:18 Gabzdyl Marek
załącznik Lokalizacja.docx lokalizacja 2016-06-30 12:48:48 Gabzdyl Marek
załącznik Przedmiar robót - Przebudowa drogi powiatowej nr 2623S poprzez wykonanie chodnika i kanalizacji w Brzezówce - etap III.doc przedmiar robót 2016-06-30 12:49:16 Gabzdyl Marek
załącznik Przedniar robót tytuł - Przebudowa drogi powiatowej nr 2623S poprzez wykonanie chodnika i kanalizacji w Brzezówce - etap III.doc przedmiar robót 2016-06-30 12:49:23 Gabzdyl Marek
załącznik Spis działów przedmiaru - Przebudowa drogi powiatowej nr 2623S poprzez wykonanie chodnika i kanalizacji w Brzezówce - etap III.doc przedmiar robót 2016-06-30 12:49:30 Gabzdyl Marek
załącznik GAZOWNIA 2.pdf projekt budowlany 2016-06-30 12:50:14 Gabzdyl Marek
załącznik GAZOWNIA.pdf projekt budowlany 2016-06-30 12:50:25 Gabzdyl Marek
załącznik mapa ewidencyjna.pdf projekt budowlany 2016-06-30 12:50:36 Gabzdyl Marek
załącznik mapa zasadnicza.pdf projekt budowlany 2016-06-30 12:50:50 Gabzdyl Marek
załącznik Opis techniczny-Brzezówka.pdf projekt budowlany 2016-06-30 12:51:00 Gabzdyl Marek
załącznik ORANGE.pdf projekt budowlany 2016-06-30 12:51:28 Gabzdyl Marek
załącznik RYS 1.pdf projekt budowlany 2016-06-30 12:51:43 Gabzdyl Marek
załącznik RYS 2.pdf projekt budowlany 2016-06-30 12:51:53 Gabzdyl Marek
załącznik RYS 3.pdf projekt budowlany 2016-06-30 12:52:04 Gabzdyl Marek
załącznik RYS 4.pdf projekt budowlany 2016-06-30 12:52:12 Gabzdyl Marek
załącznik RYS 5.pdf projekt budowlany 2016-06-30 12:52:20 Gabzdyl Marek
załącznik RYS 6.pdf projekt budowlany 2016-06-30 12:52:30 Gabzdyl Marek
załącznik RYS 7.pdf projekt budowlany 2016-06-30 12:52:39 Gabzdyl Marek
załącznik tAURON 1.pdf projekt budowlany 2016-06-30 12:52:53 Gabzdyl Marek
załącznik tAURON 2.pdf projekt budowlany 2016-06-30 12:53:18 Gabzdyl Marek
załącznik Uzgodnienie z Gminą Hazlach 2.pdf projekt budowlany 2016-06-30 12:53:42 Gabzdyl Marek
załącznik Uzgodnienie z Gminą Hazlach.pdf projekt budowlany 2016-06-30 12:53:54 Gabzdyl Marek
załącznik Uzgodnienie z PZDP 2.pdf projekt budowlany 2016-06-30 12:54:22 Gabzdyl Marek
załącznik Uzgodnienie z PZDP.pdf projekt budowlany 2016-06-30 12:54:39 Gabzdyl Marek
załącznik wyspis z rejestru gruntów.pdf projekt budowlany 2016-06-30 12:54:57 Gabzdyl Marek
załącznik wzc.pdf projekt budowlany 2016-06-30 12:55:24 Gabzdyl Marek
załącznik mapa orientacyjna.pdf projekt organizacji ruchu 2016-06-30 12:56:49 Gabzdyl Marek
załącznik opis.pdf projekt organizacji ruchu 2016-06-30 12:57:04 Gabzdyl Marek
załącznik rys 1.pdf projekt organizacji ruchu 2016-06-30 12:57:22 Gabzdyl Marek
załącznik rys 2.pdf projekt organizacji ruchu 2016-06-30 12:57:42 Gabzdyl Marek
załącznik rys 3.pdf projekt organizacji ruchu 2016-06-30 12:57:53 Gabzdyl Marek
załącznik rys 4.pdf projekt organizacji ruchu 2016-06-30 12:58:02 Gabzdyl Marek
załącznik rys 5.pdf projekt organizacji ruchu 2016-06-30 12:58:10 Gabzdyl Marek
załącznik rys 6.pdf projekt organizacji ruchu 2016-06-30 12:58:19 Gabzdyl Marek
załącznik rys 7.pdf projekt organizacji ruchu 2016-06-30 12:58:26 Gabzdyl Marek
załącznik Zatwierdzenie org. ruch.pdf projekt organizacji ruchu 2016-06-30 12:58:36 Gabzdyl Marek
załącznik D.07.02.01 - Oznakowanie pionowe.doc specyfikacja techniczna 2016-06-30 12:59:15 Gabzdyl Marek
załącznik Specyfikacja.pdf specyfikacja techniczna 2016-06-30 12:59:27 Gabzdyl Marek
załącznik Spis specyfikacji technicznych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2623S poprzez wykonanie chodnika i kanalizacji w Brzezówce - etap II.doc specyfikacja techniczna 2016-06-30 12:59:41 Gabzdyl Marek

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu