pomniejsz powiększ
menu
print

2017-10-05 14:14:34

Zapytanie i odpowiedź 1 do przetargu nieograniczonego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie


<p>Zapytanie i odpowiedź 1 do przetargu nieograniczonego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie</p>

Hażlach dnia 5.10.2017 r.

GK.271.11.2017

 

Zapytanie i odpowiedź 1

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pogwizdów

W związku ze złożonym zapytaniem o treści:

 

Pytanie nr 1

Dot.: pkt 5 Wymagań technicznych

Zamawiający wymaga ogumienia terenowego z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Z wymagań wynika, że przedmiotem postępowania jest dostawa pojazdu w klasie 2 uterenowionej, który z definicji przeznaczony jest do poruszania się po drogach twardych i w ograniczonym zakresie po za nimi. W związku z tym wnosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawców oferujących pojazdy uterenowione z ogumieniem bliźniaczym tylnej osi z bieżnikiem uniwersalnym szosowo-terenowym. Czy Zamawiający dopuści koła pojedyncze osi przedniej i koła podwójne (bliźniacze) na osi tylnej z bieżnikiem uniwersalnym terenowo - szosowym?

Pytanie nr 2

Dot.: pkt 5 Wymagań technicznych

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał zawieszenie mechaniczne osi przedniej i tylnej, resory paraboliczne oraz stabilizatory przechyłów. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z zawieszeniem mechanicznym spełniającym wymagania SIWZ jednakże z resorami parabolicznymi na osi przedniej i resorami trapezowymi osi tylnej oraz stabilizatorem skrętu osi tylnej, bez stabilizatora z przodu, jednakże zapewniającym należyty komfort i bezpieczeństwo jazdy?

Pytanie nr 3

Dot.: pkt 7 Wymagań technicznych

Zamawiający wymaga by w tylnym przedziale kabiny znajdowały się 4 fotele dla załogi z mocowaniami do aparatów powietrznych. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z kabiną wyposażoną w siedzisko z mocowaniami aparatów powietrznych dla 4 ratowników w tylnej części kabiny?

Pytanie nr 4

Dot.: pkt 18 Wymagań technicznych

Zamawiający wymaga by pojazd był wyposażony w działko wodno- pianowe spełniające wymagania normy PN-91/M-51270. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania pojazdu z działkiem wodno- pianowym wpisany do Świadectwa Dopuszczenia pojazdu, co jest powszechną praktyką?

Pytanie nr 5

Dot.: pkt 22 Wymagań technicznych

Zamawiający wymaga by pojazd wyposażony był w oświetlenie LED pola pracy zapewniające min. 15 luksów w odległości 1m od pojazdu. Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1846-2 oświetlenie robocze powinno zapewniać min. 5 luksów w odległości 1m od pojazdu na poziomie gruntu. Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z oświetleniem LED pola pracy zapewniającym zgodnie z normą min. 5 luksów w odległości 1m od pojazdu?

Pytanie nr 6

Dot.: pkt 26 Wymagań technicznych

Zamawiający wymaga by zbiornik wody wykonany był ze stali nierdzewnej. Obecnie niemal wszyscy światowi producenci odchodzą od stosowania zbiorników ze stali nierdzewnej na rzecz nowocześniejszych rozwiązań. Niewątpliwą ich zaletą jest wysoka wytrzymałość, nieograniczona odporność na korozję oraz znacząco mniejsza waga w porównaniu do zbiorników stalowych, które to parametry mają decydujące znaczenie w pojazdach służących celom ratowniczo- gaśniczym. Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie pojazdu ze zbiornikiem wody wykonanym z innych niż stal nierdzewna materiałów niekorodujących zapewniających właściwą wytrzymałość i żywotność zbiornika?

Pytanie nr 6

Dot.: pkt 31 Wymagań technicznych

Zamawiający wymaga by układ wodno- pianowy był wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskiwanie stężeń w zakresie od 3%- 6%, w całym zakresie pracy autopompy. Czy Zamawiający dopuści wyposażenie układu wodno- pianowego w automatyczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń 3% i 6% w całym zakresie pracy autopompy?

Pytanie nr 7

Dot.: §4 Wzoru Umowy

Zgodnie z §4 wzoru umowy, Zamawiający gwarantuje sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,3% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy w części dotyczącej kary umownej za każdy dzień opóźnienia wykonania przedmiotu zamówienia oraz naprawy samochodu przez ustalenie wartości kary umownej w wysokości 0,05 % przedmiotu zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia.

Uzasadniając postawione pytanie w zakresie wysokości kar umownych pragniemy wyjaśnić, że zaproponowana przez Zamawiającego wartość kar umownych jest zbyt rygorystyczna. Ponadto podane przez Zamawiającego parametry powodują w praktyce konieczność przerzucenia związanego z nimi ryzyka na Zamawiającego przez złożenie mu oferty uwzględniającej te rygory - oferta Wykonawcy w swojej cenie musi zawierać wycenę ryzyka Wykonawcy które nakłada Zamawiający. W sytuacji gdyby Zamawiający uwzględnił propozycje Wykonawcy lub w inny sposób zmienił rygory w części wskazanej przez Wykonawcę tym samym mógłby, w praktyce, uzyskać niższą cenę za przedmiot umowy i jednocześnie być w zgodzie z oczekiwanym przez niego kryterium wyboru oferty - najniższa cena co do wydatkowanych środków. Brak zmiany parametrów umowy (SIWZ) jest również dyskryminacją Zamawiającego przez samego siebie wobec innych podmiotów, które wymagają podobnych dostaw i oferują mniej rygorystyczne parametry kierując potencjalnych Wykonawców i ich oferty do innych przetargów. Wskazując wartość proponowanej przez nas kary umownej odwołujemy się do wartości odsetek ustawowych w ujęciu dziennym tj. 0,035 % jednocześnie podnosząc i zaokrąglając ją do wartości 0,05 %. Zarazem oczekiwane przez Zamawiającego kary umowne nie pozostają w relacji do wartości potencjalnej szkody Zamawiającego i są rażąco wygórowane co prowadziłoby do nieuzasadnionego wzbogacenia uprawnionego.

 

Udzielam następujących odpowiedzi:

 

Odp. nr 1

Dot.: pkt 5 Wymagań technicznych

Zamawiający dopuści koła pojedyncze osi przedniej i koła podwójne (bliźniacze) na osi tylnej z bieżnikiem uniwersalnym terenowo - szosowym

Odp. nr 2

Dot.: pkt 5 Wymagań technicznych

Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z zawieszeniem mechanicznym spełniającym wymagania SIWZ jednakże z resorami parabolicznymi na osi przedniej i resorami trapezowymi osi tylnej oraz stabilizatorem skrętu osi tylnej, bez stabilizatora z przodu, jednakże zapewniającym należyty komfort i bezpieczeństwo jazdy

Odp. nr 3

Dot.: pkt 7 Wymagań technicznych

Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z kabiną wyposażoną w siedzisko z mocowaniami aparatów powietrznych dla 4 ratowników w tylnej części kabiny

Odp. nr 4

Dot.: pkt 18 Wymagań technicznych

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania pojazdu z działkiem wodno- pianowym wpisany do Świadectwa Dopuszczenia pojazdu które będzie posiadało wydajność określana w przetargu to jest o wydajności min. 1600 dm3/min. Maksymalny zasięg rzutu wynoszący min. 60 m (proszę o podanie dokładnym parametrów działka wodno – pianowego proponowanego przez państwa)

Odp. nr 5

Dot.: pkt 22 Wymagań technicznych

Ze względu na uterenowienie w którym samochód będzie wykorzystywany. Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z oświetleniem LED pola pracy zapewniającym min. 10 luksów w odległości 1m od pojazdu

Odp. nr 6

Dot.: pkt 26 Wymagań technicznych

Zamawiający dopuści zaproponowanie pojazdu ze zbiornikiem wody wykonanym z innych niż stal nierdzewna materiałów niekorodujących zapewniających właściwą wytrzymałość i żywotność zbiornika

Odp. nr 6

Dot.: pkt 31 Wymagań technicznych

Zamawiający dopuści wyposażenie układu wodno- pianowego w automatyczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń 3% - 6% w całym zakresie pracy autopompy

Odp. nr 7

Dot.: §4 Wzoru Umowy

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w części dotyczącej kar umownych za każdy dzień opóźnienia wykonania przedmiotu zamówienia.

Informacje o artykule

Autor: Marek Gabzdyl
Zredagował(a): Marek Gabzdyl
Data powstania: 05.10.2017 14:14
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 20

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zapytanie i odpowiedź 1.pdf zapytanie i odpowiedź 1 2017-10-05 14:15:16 Gabzdyl Marek

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu