pomniejsz powiększ
menu
print

2018-02-06 12:09:30

Przetarg nieograniczony na adaptację z przebudową budynku dawnego spichlerza w Gminie Hażlach na budynek muzealny pod nazwą Dom Przyrodnika wraz z zagospodarowaniem terenu.


<p>Przetarg nieograniczony na adaptację z przebudową budynku dawnego spichlerza w Gminie Hażlach na budynek muzealny pod nazwą Dom Przyrodnika wraz z zagospodarowaniem terenu.</p>

Ogłoszenie o zamówieniu GK.271.1.2018

 

 1. nazwa i adres zamawiającego: Gmina Hażlach, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57
 2. określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
 3. adres strony internetowej na której zamieszczono siwz: www.hazlach.samorzady.pl
 4. określenie przedmiotu zamówienia:

adaptacja z przebudową budynku dawnego spichlerza w Gminie Hażlach na budynek muzealny pod nazwą Dom Przyrodnika wraz z zagospodarowaniem terenu; nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani ofert częściowych

UWAGA ! Inwestycja nie obejmuje budowy placu zabaw, pump-tracka oraz wyposażenia budynku spichlerza.

 1. informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej: nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
 2. termin wykonania zamówienia: do dnia 30 czerwca 2019 roku
 3. warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp

wykonawca wykaże, że w tym okresie zrealizował przynajmniej jedno zadanie obejmujące budowę lub rozbudowę obiektu budowlanego o wartości co najmniej 2.000.000,00 PLN brutto, z podaniem daty wykonania robót oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki spełnić musi co najmniej jeden z wykonawców.

 1. wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- formularz oferty (załącznik nr 1 do siwz)

- oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz)

     - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do siwz)

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w tym okresie zrealizował przynajmniej jedno zadanie obejmujące budowę lub rozbudowę obiektu budowlanego o wartości co najmniej 2.000.000,00 PLN brutto, z podaniem daty wykonania robót oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki spełnić musi co najmniej jeden z wykonawców.

 1. informacja na temat wadium: 50.000,00 PLN
 2. kryteria oceny ofert i ich znaczenia: cena zadania brutto - 60 %, okres gwarancji – 20 %, warunki i uprawnienia z tytułu gwarancji – 20 %
 3. miejsce i termin składania ofert, adres oraz język oferty: Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, pok. nr 5, do dnia 21 lutego 2018 r. do godz. 900, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać na ten sam adres za pośrednictwem operatora pocztowego, oferta musi być sporządzona w języku polskim,
 1. termin związania ofertą: 30 dni
 2. informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy
 3. informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
 4. informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
 5. informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art.

     134 ust. 6 pkt 3: zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o  

      którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Informacje o artykule

Autor: Marek Gabzdyl
Zredagował(a): Marek Gabzdyl
Data powstania: 06.02.2018 11:09
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 398

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik siwz.doc specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2018-02-06 12:10:21 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 1 - oferta.docx załącznik nr 1 - oferta 2018-02-06 12:10:43 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 2 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki_uwagi.docx załącznik nr 2 - oświadczenie 2018-02-06 12:11:20 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 3 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluc....docx załącznik nr 3 - oświadczenie 2018-02-06 12:11:53 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 4 - potwierdzenie umowy o pracę.docx załącznik nr 4 - poświadczenie umowy 2018-02-06 12:12:13 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 5 - grupa kapitałowa.rtf załącznik nr 5- grupa kapitałowa 2018-02-06 12:12:32 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 6 - wzór umowy.docx załącznik nr 6 - wzór umowy 2018-02-06 12:12:53 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 7 - karta gwarancyjna.docx załącznik nr 7 - karta gwarancyjna 2018-02-06 12:13:19 Gabzdyl Marek
załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.doc ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-06 12:13:57 Gabzdyl Marek
załącznik pozwolenie spichlerz.pdf pozwolenie na budowę 2018-02-06 12:14:31 Gabzdyl Marek
załącznik kosztorys slepy nr 1A_zagospodarowanie.pdf przedmiar robót 2018-02-06 12:17:19 Gabzdyl Marek
załącznik kosztorys slepy nr 1B_ogólnobudowlane.pdf przedmiar robót 2018-02-06 12:17:53 Gabzdyl Marek
załącznik kosztorys slepy nr 2 _wk,co,kotl,ig,went.pdf przedmiar robót 2018-02-06 12:18:39 Gabzdyl Marek
załącznik kosztorys slepy nr 3_pw,ks,kd.pdf przedmiar robót 2018-02-06 12:19:28 Gabzdyl Marek
załącznik kosztorys slepy nr 4_technologia fontanny.pdf przedmiar robót 2018-02-06 12:19:54 Gabzdyl Marek
załącznik kosztorys slepy nr 5_elektryka.pdf przedmiar robót 2018-02-06 12:20:30 Gabzdyl Marek
załącznik kosztorys slepy nr 6_rozbiórka.pdf przedmiar robót 2018-02-06 12:20:55 Gabzdyl Marek
załącznik Opis techniczny.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:22:43 Gabzdyl Marek
załącznik A1_Dom Przyrodnika - rzut parteru.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:23:22 Gabzdyl Marek
załącznik A2_Dom Przyrodnika - rzut I piętra.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:23:35 Gabzdyl Marek
załącznik A3_Dom Pryzrodnika - rzut antresoli.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:23:45 Gabzdyl Marek
załącznik A4_Dom Przyrodnika - rzut dachu.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:23:53 Gabzdyl Marek
załącznik A5_Dom Przyrodnika - przekrój A-A.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:24:11 Gabzdyl Marek
załącznik A6_Dom Przyrodnika - przekrój B-B i C-C.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:24:33 Gabzdyl Marek
załącznik A7_Dom Przyrodnika - Elewacje.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:24:43 Gabzdyl Marek
załącznik A8_Zestawienie stolarki okiennej.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:24:53 Gabzdyl Marek
załącznik A9_Zestawienie stolarki drzwiowej zewnętrznej.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:25:05 Gabzdyl Marek
załącznik A10_Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:25:23 Gabzdyl Marek
załącznik A11_Rzut parteru- wyposażenie + kolorystyka ścian.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:25:34 Gabzdyl Marek
załącznik A12_Rzut I piętra - wyposażenie + kolorystyka ścian.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:25:45 Gabzdyl Marek
załącznik A13_Rzut antresoli - wyposażenie + kolorystyka ścian.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:25:59 Gabzdyl Marek
załącznik A14_ Rzut parteru - sufity.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:26:16 Gabzdyl Marek
załącznik A15_ Rzut I piętra - sufity.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:26:29 Gabzdyl Marek
załącznik A16_Rzut antresoli - sufity.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:26:40 Gabzdyl Marek
załącznik A17_Projekt łazienki - pom. 07.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:26:55 Gabzdyl Marek
załącznik A18_Projekt łazienki dla niepełnosprawnych - pom. 08.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:27:07 Gabzdyl Marek
załącznik A19_Balustrada na klatce schodowej.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:27:18 Gabzdyl Marek
załącznik A20_Balustrada na antresoli.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:27:29 Gabzdyl Marek
załącznik A21_Układ płyt styropianowych i łączników.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:27:41 Gabzdyl Marek
załącznik A22_Podstawowy układ warstw ocieplenia.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:27:51 Gabzdyl Marek
załącznik A23_Ocieplenie naroża zewnętrznego.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:28:02 Gabzdyl Marek
załącznik A24_Ocieplenie naroża wewnętrznego.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:28:12 Gabzdyl Marek
załącznik A25_Ocieplenie przy ościeżach.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:28:41 Gabzdyl Marek
załącznik A26_Klejenie siatki przy otworach.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:28:50 Gabzdyl Marek
załącznik A27_Ocieplenie ściany fundamentowej.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:30:10 Gabzdyl Marek
załącznik A28_Obróbka attyki.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:30:21 Gabzdyl Marek
załącznik A29_Obróbka okapu.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:30:34 Gabzdyl Marek
załącznik A30_Detal wycieraczki.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:30:47 Gabzdyl Marek
załącznik A31_Daszek nad wejściem.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:31:03 Gabzdyl Marek
załącznik KW_1 Zagospodarowanie_fontanna.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:31:17 Gabzdyl Marek
załącznik KW_2 Zagospodarowanie_komora technologiczna.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:31:30 Gabzdyl Marek
załącznik KW_3 Zagospodarowanie_gabiony_ławy fundamentowe.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:31:42 Gabzdyl Marek
załącznik KW_4 Zagospodarowanie_schody terenowe.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:31:55 Gabzdyl Marek
załącznik KW_5 Zagospodarowanie_wiata na odpady.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:32:06 Gabzdyl Marek
załącznik KW_6 Zagospodarowanie_wiata na rowery.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:32:20 Gabzdyl Marek
załącznik KW_7 Dom przyrodnika_rzut fundamentów_rysunek zestawczy.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:32:30 Gabzdyl Marek
załącznik KW_8 Dom przyrodnika_rzut parteru_rysunek zestawczy.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:32:44 Gabzdyl Marek
załącznik KW_9 Dom przyrodnika_rzut I piętra_rysunek zestawczy.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:32:55 Gabzdyl Marek
załącznik KW_10 Dom przyrodnika_rzut antresoli_rysunek zestawczy.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:33:11 Gabzdyl Marek
załącznik KW_11 Dom przyrodnika_więźba dachowa_rysunek zestawczy.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:33:27 Gabzdyl Marek
załącznik KW_12 Dom przyrodnika_ławy fundamentowe.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:33:43 Gabzdyl Marek
załącznik KW_13 Dom przyrodnika_podbicie fundamentów.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:33:59 Gabzdyl Marek
załącznik KW_14 Dom przyrodnika_stopa fundamentowa POZ_SF1_SF3.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:34:09 Gabzdyl Marek
załącznik KW_15 Dom przyrodnika_fundamenty POZ_SCW_SF4.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:34:19 Gabzdyl Marek
załącznik KW_16 Dom przyrodnika_szczegóły zbrojenia fundamentów.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:34:33 Gabzdyl Marek
załącznik KW_17 Dom przyrodnika_schody POZ_SCH_1.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:34:43 Gabzdyl Marek
załącznik KW_18 Dom przyrodnika_schody POZ_SCH_2.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:34:52 Gabzdyl Marek
załącznik KW_19 Dom przyrodnika_schody POZ_SCH_3.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:35:01 Gabzdyl Marek
załącznik KW_20 Dom przyrodnika_słup POZ_S1_S2.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:35:15 Gabzdyl Marek
załącznik KW_21 Dom przyrodnika_słup POZ_S3_S4.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:35:25 Gabzdyl Marek
załącznik KW_22 Dom przyrodnika_rdzeń POZ_R1.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:35:34 Gabzdyl Marek
załącznik KW_23 Dom przyrodnika_konstrukcja windy POZ_SCW.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:35:47 Gabzdyl Marek
załącznik KW_24 Dom przyrodnika_wieńce w poziomie +3_32.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:36:03 Gabzdyl Marek
załącznik KW_25 Dom przyrodnika_mocowanie daszku wspornikowego.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:36:16 Gabzdyl Marek
załącznik KW_26 Dom przyrodnika_belki w poziomie +3_32.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:36:32 Gabzdyl Marek
załącznik KW_27 Dom przyrodnika_płyta stropowa POZ_PS1 zb dolne.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:36:46 Gabzdyl Marek
załącznik KW_28 Dom przyrodnika_płyta stropowa POZ_PS2 zb górne.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:36:59 Gabzdyl Marek
załącznik KW_29 Dom przyrodnika_wieńce w poziomie +6_12.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:37:16 Gabzdyl Marek
załącznik KW_30 Dom przyrodnika_belki w poziomie +6_12 I.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:37:32 Gabzdyl Marek
załącznik KW_31 Dom przyrodnika_belki w poziomie +6_12 II.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:37:44 Gabzdyl Marek
załącznik KW_32 Dom przyrodnika_płyta stropowa POZ_PS2 zb dolne.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:37:55 Gabzdyl Marek
załącznik KW_33 Dom przyrodnika_płyta stropowa POZ_PS2 zb górne.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:38:06 Gabzdyl Marek
załącznik KW_34 Dom przyrodnika_wieńce w poziomie +8_975.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:38:16 Gabzdyl Marek
załącznik KW_35 Dom przyrodnika_szczegóły zbrojenia wieńcy.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:38:24 Gabzdyl Marek
załącznik KW_36 Dom przyrodnika_nadproże stalowe POZ_NS1_NS2.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:38:37 Gabzdyl Marek
załącznik KW_37 Dom przyrodnika_nadproże stalowe POZ_NS3_NS4.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:38:55 Gabzdyl Marek
załącznik KW_38 Dom przyrodnika_nadproże stalowe POZ_NS5_NS6.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:39:07 Gabzdyl Marek
załącznik KW_39 Dom przyrodnika_ściągi wzmacniające.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:39:17 Gabzdyl Marek
załącznik KW_40 Dom przyrodnika_zabezpieczenie więźby dachowej.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:39:38 Gabzdyl Marek
załącznik S1_Zagospodarowanie terenu.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:39:55 Gabzdyl Marek
załącznik S2_Nawierzchnie i obiekty do rozbiórki.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:41:44 Gabzdyl Marek
załącznik S3_Plan wymiarowy i wysokościowy.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:42:04 Gabzdyl Marek
załącznik S4_Zagospodarowanie terenu - projekt. nawierzchnie.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:42:18 Gabzdyl Marek
załącznik S5_Zagospodarowanie terenu - wyposażenie.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:42:31 Gabzdyl Marek
załącznik S6_Zagospodarowanie terenu - zieleń.compressed.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:43:17 Gabzdyl Marek
załącznik S7_Komora technologiczna.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:43:38 Gabzdyl Marek
załącznik S8_Projekt zjazdu.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:43:55 Gabzdyl Marek
załącznik S9_Projekt wjazdu na ścieżkę rowerową.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:44:07 Gabzdyl Marek
załącznik S10_Przekroje przez teren.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:44:37 Gabzdyl Marek
załącznik S11_Plac wejściowy.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:44:54 Gabzdyl Marek
załącznik S12_Fontanna.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:45:05 Gabzdyl Marek
załącznik S13_Park sensoryczny.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:45:31 Gabzdyl Marek
załącznik S14_Plac zabaw.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:47:21 Gabzdyl Marek
załącznik S15_Pumptrack.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:47:35 Gabzdyl Marek
załącznik S16_Wiata na odpady.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:47:51 Gabzdyl Marek
załącznik S17_Schody terenowe.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:48:09 Gabzdyl Marek
załącznik S18_Gabion-park sensoryczny.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:48:26 Gabzdyl Marek
załącznik S19_Gabion-plac wejściowy.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:48:38 Gabzdyl Marek
załącznik S20_Ogrodzenie.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:48:47 Gabzdyl Marek
załącznik S21_Wiata na rowery.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:48:59 Gabzdyl Marek
załącznik opis_inst_Hazlach_PW.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:49:41 Gabzdyl Marek
załącznik str_tyt_wewn_PW.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:49:49 Gabzdyl Marek
załącznik rys_1.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:50:48 Gabzdyl Marek
załącznik rys_2.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:51:01 Gabzdyl Marek
załącznik rys_3.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:51:10 Gabzdyl Marek
załącznik rys_4.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:51:18 Gabzdyl Marek
załącznik rys_5.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:51:26 Gabzdyl Marek
załącznik rys_6.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:51:34 Gabzdyl Marek
załącznik rys_7.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:51:42 Gabzdyl Marek
załącznik rys_8.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:51:48 Gabzdyl Marek
załącznik rys_9.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:51:56 Gabzdyl Marek
załącznik rys_10.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:52:02 Gabzdyl Marek
załącznik rys_11.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:52:08 Gabzdyl Marek
załącznik rys_12.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:52:16 Gabzdyl Marek
załącznik rys_13.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:52:24 Gabzdyl Marek
załącznik Hazlach_str tyt_wyk.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:53:06 Gabzdyl Marek
załącznik opis_przylacze_wk_Hazlach_spichlerz_WYKONAWCZY.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:53:14 Gabzdyl Marek
załącznik warunki_ks_1.tif dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:53:22 Gabzdyl Marek
załącznik warunki_ks_2.jpg dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:53:31 Gabzdyl Marek
załącznik warunki_ks_3.jpg dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:54:08 Gabzdyl Marek
załącznik warunki_woda_1.jpg dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:54:19 Gabzdyl Marek
załącznik warunki_woda_2.jpg dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:54:35 Gabzdyl Marek
załącznik rys_1.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:55:17 Gabzdyl Marek
załącznik rys_2.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:55:40 Gabzdyl Marek
załącznik rys_3.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:56:03 Gabzdyl Marek
załącznik rys_4.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:56:11 Gabzdyl Marek
załącznik rys_5.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:56:20 Gabzdyl Marek
załącznik rys_6.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:56:30 Gabzdyl Marek
załącznik rys_7.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:56:37 Gabzdyl Marek
załącznik rys_8.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:57:00 Gabzdyl Marek
załącznik rys_9.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:57:13 Gabzdyl Marek
załącznik rys_10.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:57:22 Gabzdyl Marek
załącznik OPIS FONTANNA.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:58:05 Gabzdyl Marek
załącznik Str. tyt. branżyści.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:58:13 Gabzdyl Marek
załącznik TF01.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:58:35 Gabzdyl Marek
załącznik TF02.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:58:44 Gabzdyl Marek
załącznik TF03.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:58:54 Gabzdyl Marek
załącznik TF04.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:59:01 Gabzdyl Marek
załącznik KMN_A95_dom_przyrodnika_opis.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 12:59:33 Gabzdyl Marek
załącznik KMN_A95_Z1-2 -uprawnienia2017.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 13:00:16 Gabzdyl Marek
załącznik KMN_A95_Z3-Zestawienie_materialow.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 13:00:28 Gabzdyl Marek
załącznik KMN_A95_Z4-obliczenia.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 13:00:34 Gabzdyl Marek
załącznik KMN_A95_Z5 bioz.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 13:00:40 Gabzdyl Marek
załącznik KMN_A95_Z6-warunki.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 13:01:08 Gabzdyl Marek
załącznik zalaczniki.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 13:02:16 Gabzdyl Marek
załącznik KMN_A95_E1.pdf dokumentacja budowlana 2018-02-06 13:03:31 Gabzdyl Marek
załącznik KMN_A95_E2-E6.PDF dokumentacja budowlana 2018-02-06 13:04:02 Gabzdyl Marek
załącznik KMN_A95_E10-E20.PDF dokumentacja budowlana 2018-02-06 13:04:27 Gabzdyl Marek
załącznik SST-1A Roboty ogólnobudowlane_zagospodarowanie.pdf specyfikacja techniczna 2018-02-06 13:07:40 Gabzdyl Marek
załącznik SST-1B Roboty ogólnobudowlane_budynek.pdf specyfikacja techniczna 2018-02-06 13:16:14 Gabzdyl Marek
załącznik SST-2 wk,co,kotł,ig,went..pdf specyfikacja techniczna 2018-02-06 13:16:58 Gabzdyl Marek
załącznik str tyt SST - 2.pdf specyfikacja techniczna 2018-02-06 13:17:05 Gabzdyl Marek
załącznik str tyt SST - 3.pdf specyfikacja techniczna 2018-02-06 13:17:38 Gabzdyl Marek
załącznik SST-3 pw,ks,kd..pdf specyfikacja techniczna 2018-02-06 13:17:47 Gabzdyl Marek
załącznik Str. tyt. SPECYFIKACJA.doc specyfikacja techniczna 2018-02-06 13:21:31 Gabzdyl Marek
załącznik STWiOR.pdf specyfikacja techniczna 2018-02-06 13:21:40 Gabzdyl Marek
załącznik Str. tyt. SPECYFIKACJA.doc specyfikacja techniczna 2018-02-06 13:22:28 Gabzdyl Marek
załącznik STWiOR.pdf specyfikacja techniczna 2018-02-06 13:22:36 Gabzdyl Marek
załącznik KMN_A95_specyfikacja.pdf specyfikacja techniczna 2018-02-06 13:23:14 Gabzdyl Marek
załącznik SST-6_Rozbiórka bud. usł., wiaty i podziemn. pom. gosp..pdf specyfikacja techniczna 2018-02-06 13:23:38 Gabzdyl Marek
załącznik Hażlach_II_SST - 0.pdf specyfikacja techniczna 2018-02-06 13:24:16 Gabzdyl Marek

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu