pomniejsz powiększ
menu
print

2018-02-13 07:37:56

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej ul. Jasnej w Pogwizdowie


<p>Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej ul. Jasnej w Pogwizdowie</p>

Ogłoszenie o zamówieniu GK.271.3.2018

 

 1. nazwa i adres zamawiającego: Gmina Hażlach, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57
 2. określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
 3. adres strony internetowej na której zamieszczono siwz: www.hazlach.samorzady.pl
 4. określenie przedmiotu zamówienia:

przebudowa drogi gminnej ul. Jasnej w Pogwizdowie

 1. informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej: nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej, ani oferty częściowej
 2. termin wykonania zamówienia: do dnia 31 sierpnia 2018 r.
 3. warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp

 1. wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz), oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do siwz),

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w tym okresie zrealizował przynajmniej jedno zadanie obejmujące wykonanie przebudowy drogi, o wartości co najmniej - 500.000,00 PLN brutto, z podaniem daty wykonania robót oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki spełnić musi co najmniej jeden z wykonawców.

 1. informacja na temat wadium: 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy złotych)
 2. kryteria oceny ofert i ich znaczenia: cena zadania brutto - 60 %, okres gwarancji – 20 %, warunki i uprawnienia z tytułu gwarancji – 20 %
 3. miejsce i termin składania ofert, adres oraz język oferty: Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, pok. nr 5, do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 900, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać na ten sam adres za pośrednictwem operatora pocztowego, oferta musi być sporządzona w języku polskim,
 1. termin związania ofertą: 30 dni
 2. informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy
 3. informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
 4. informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
 5. informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art.

     134 ust. 6 pkt 3:

 1. Gmina przewiduje możliwość udzielenia zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
 2. Gmina dopuszcza, w uzasadnionych technicznie lub ekonomicznie okolicznościach, możliwość rezygnacji z niektórych, przewidzianych projektem materiałów, urządzeń lub robót i/lub zastąpienia ich innymi. W takich sytuacjach rozliczenie robót zamiennych odbywać się będzie następująco:
 1. Gmina odliczy wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu ofertowego, cenę robót z których zrezygnowano;
 2. Wykonawca przedstawi do negocjacji kosztorys robót zamiennych, oparty na cenach jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zamówieniu lub w przypadku nowych pozycji kosztorys szczegółowy robót zamiennych stanowiący wycenę indywidualną. Gmina ma prawo wymagać, aby nowe pozycje zostały ustalone w drodze mediacji (negocjacji cen jednostkowych) na podstawie rozbicia przez wykonawcę ceny jednostkowej występującej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, Zysk i Koszty pośrednie) dla robót najbardziej zbliżonych technologicznie lub konstrukcyjnie;
 3. Kosztorys robót zamiennych winien zostać zaopiniowany przez inspektora nadzoru;
 4. Rozliczenie robót następować będzie na podstawie zatwierdzonego przez Gminę kosztorysu robót zamiennych.
 5. 15. informacje o przewidywanych zmianach umowy
 1. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.
 2. Gmina przewiduje możliwość oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej wymienionych przypadkach:

1)   Zmiany ogólne:

 1. Możliwa jest:
  1. zmiana adresu / siedziby Gminy / wykonawcy,
  2. zmiana osób występujących po stronie Gminy / wykonawcy,
  3. zmiana w kolejności i terminach robót,
  4. zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej,
  5. zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa,2)   Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy oraz/lub zmianę wynagrodzenia:a)   przekazanie terenu budowy,B.        Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robót oraz/lub zmiana wynagrodzenia, ze względu na:
  6. b)   przekazanie dokumentów budowy.
  7. A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Gminy:
  8. B.   Nie jest dopuszczalna zmiana wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa.
 1. oczekiwanie wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez urzędy),
 2. przedłużenie procedury przetargowej,
 3. uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp.
 4. konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,
 5. konieczność uwzględnienia warunków uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,
 6. wykonanie robót dodatkowych zgodnie z art. 144 ustawy Pzp,
 7. zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót,
 8. wykonanie robót wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ,
 9. zmiany stanu prawnego,
 10. warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, których nie można było przewidzieć,
 11. niesprzyjające warunki atmosferyczne i ich następstwa,
 12. działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej,
 13. wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności tych, które wynikają z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków terenowych, a także zmian powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji, generujących oszczędności lub poprawiających parametry użytkowe obiektu,
 14. zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT),
 15. obniżenie kosztów wykonania robót a tym samym wynagrodzenia wykonawcy,
 16. rezygnację z części robót,
 17. rozliczenie wynikające z obmiarów wykonanych robót (tj. iloczynu faktycznie wykonanych robót i ich wartości ofertowych),
 18. konieczność skoordynowania robót z innymi robotami prowadzonymi w pasie drogowym,
 19. inne niż „siła wyższa” (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz i dokumentacją,
 20. wystąpienie zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację zadania.
 21. C.   Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Informacje o artykule

Autor: Marek Gabzdyl
Zredagował(a): Marek Gabzdyl
Data powstania: 13.02.2018 06:37
Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2018 12:11
Liczba wyświetleń: 160

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik PB.pdf projekt budowlany 2018-02-13 07:39:30 Gabzdyl Marek
załącznik 9.Profil podłużny.pdf projekt budowlany 2018-02-13 07:39:47 Gabzdyl Marek
załącznik Zgłoszenie zamiaru wyk. robót.pdf projekt budowlany 2018-02-13 07:40:00 Gabzdyl Marek
załącznik POR- ul. Jasna Pogwizdów.pdf projekt organizacji ruchu 2018-02-13 07:43:00 Gabzdyl Marek
załącznik Zatwierdzenia i opinie POR.pdf projekt organizacji ruchu 2018-02-13 07:44:20 Gabzdyl Marek
załącznik Lokalizacja.docx lokalizacja 2018-02-13 07:45:11 Gabzdyl Marek
załącznik Pogwizdów ul Jasna - przebud drogi - specyfikacja techniczna.pdf specyfikacja techniczna 2018-02-13 07:45:40 Gabzdyl Marek
załącznik siwz.doc specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2018-02-13 13:00:28 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 1 - oferta.docx załącznik nr 1 - oferta 2018-02-13 13:00:46 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 2 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki_uwagi.docx załącznik nr 2 - oświadczenie 2018-02-13 13:01:00 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 3 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluc....docx załącznik nr 3 - oświadczenie 2018-02-13 13:01:20 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 4 - potwierdzenie umowy o pracę.docx załącznik nr 4 - potwierdzenie umowy 2018-02-13 13:01:38 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 5 - grupa kapitałowa.rtf załącznik nr 5 - grupa kapitałowa 2018-02-13 13:01:59 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 6 - wzór umowy.docx załącznik nr 6 - wzór umowy 2018-02-13 13:02:53 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 7 - karta gwarancyjna.docx załącznik nr 7 - karta gwarancyjna 2018-02-13 13:03:17 Gabzdyl Marek
załącznik ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-13 13:09:24 Gabzdyl Marek
załącznik Przedmiar robót - Przebudowa drogi gminnej ul. Jasnej w Pogwizdowie.docx przedmiar robót 2018-02-13 13:10:08 Gabzdyl Marek
załącznik Przedmiar robót tytuł - Przebudowa drogi gminnej ul. Jasnej w Pogwizdowie.doc przedmiar robót 2018-02-13 13:10:15 Gabzdyl Marek
załącznik Spis działów przedmiaru - Przebudowa drogi gminnej ul. Jasnej w Pogwizdowqie.doc przedmiar robót 2018-02-13 13:10:24 Gabzdyl Marek

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej ul. Jasnej w Pogwizdowie 13.02.2018 06:37 Marek Gabzdyl
menu