pomniejsz powiększ
menu
print

2018-04-12 10:14:28

Przetarg nieograniczony na budowę zadaszonej sceny widowiskowej wraz z zapleczem w Zamarskach.


<p>Przetarg nieograniczony na budowę zadaszonej sceny widowiskowej wraz z zapleczem w Zamarskach.</p>

Ogłoszenie o zamówieniu GK.271.9.2018

 

 1. nazwa i adres zamawiającego: Gmina Hażlach, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57
 2. określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
 3. adres strony internetowej na której zamieszczono siwz: www.hazlach.samorzady.pl
 4. określenie przedmiotu zamówienia:

budowa zadaszonej sceny widowiskowej wraz z zapleczem w Zamarskach

 1. informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej: nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej, ani oferty częściowej
 2. termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2018 r.
 3. warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp

 1. wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz), oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do siwz),

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w tym okresie zrealizował przynajmniej jedno zadanie obejmujące budowę lub przebudowę obiektu budowlanego, o wartości co najmniej - 150.000,00 PLN brutto, z podaniem daty wykonania robót oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki spełnić musi co najmniej jeden z wykonawców.

 1. informacja na temat wadium: 5.000,00 (pięć tysięcy złotych)
 2. kryteria oceny ofert i ich znaczenia: cena zadania brutto - 60 %, okres gwarancji – 20 %, warunki i uprawnienia z tytułu gwarancji – 20 %
 3. miejsce i termin składania ofert, adres oraz język oferty: Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, pok. nr 5, do dnia 8 maja 2018 r. do godz. 900, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać na ten sam adres za pośrednictwem operatora pocztowego, oferta musi być sporządzona w języku polskim,
 1. termin związania ofertą: 30 dni
 2. informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy
 3. informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
 4. informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
 5. informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art.

     134 ust. 6 pkt 3:

 1. Gmina przewiduje możliwość udzielenia zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
 2. Gmina dopuszcza, w uzasadnionych technicznie lub ekonomicznie okolicznościach, możliwość rezygnacji z niektórych, przewidzianych projektem materiałów, urządzeń lub robót i/lub zastąpienia ich innymi. W takich sytuacjach rozliczenie robót zamiennych odbywać się będzie następująco:
 1. Gmina odliczy wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu ofertowego, cenę robót z których zrezygnowano;
 2. Wykonawca przedstawi do negocjacji kosztorys robót zamiennych, oparty na cenach jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zamówieniu lub w przypadku nowych pozycji kosztorys szczegółowy robót zamiennych stanowiący wycenę indywidualną. Gmina ma prawo wymagać, aby nowe pozycje zostały ustalone w drodze mediacji (negocjacji cen jednostkowych) na podstawie rozbicia przez wykonawcę ceny jednostkowej występującej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, Zysk i Koszty pośrednie) dla robót najbardziej zbliżonych technologicznie lub konstrukcyjnie;
 3. Kosztorys robót zamiennych winien zostać zaopiniowany przez inspektora nadzoru;
 4. Rozliczenie robót następować będzie na podstawie zatwierdzonego przez Gminę kosztorysu robót zamiennych.
 5. 17. informacje o przewidywanych zmianach umowy
 1. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.
 2. Gmina przewiduje możliwość oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej wymienionych przypadkach:

1)   Zmiany ogólne:

 1. Możliwa jest:
  1. zmiana adresu / siedziby Gminy / wykonawcy,
  2. zmiana osób występujących po stronie Gminy / wykonawcy,
  3. zmiana w kolejności i terminach robót,
  4. zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej,
  5. zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa,2)   Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy oraz/lub zmianę wynagrodzenia:a)   przekazanie terenu budowy,B.        Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robót oraz/lub zmiana wynagrodzenia, ze względu na:
  6. b)   przekazanie dokumentów budowy.
  7. A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Gminy:
  8. B.   Nie jest dopuszczalna zmiana wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa.
 1. oczekiwanie wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez urzędy),
 2. przedłużenie procedury przetargowej,
 3. uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp.
 4. konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,
 5. konieczność uwzględnienia warunków uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,
 6. wykonanie robót dodatkowych zgodnie z art. 144 ustawy Pzp,
 7. zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót,
 8. wykonanie robót wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ,
 9. zmiany stanu prawnego,
 10. warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, których nie można było przewidzieć,
 11. niesprzyjające warunki atmosferyczne i ich następstwa,
 12. działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej,
 13. wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności tych, które wynikają z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków terenowych, a także zmian powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji, generujących oszczędności lub poprawiających parametry użytkowe obiektu,
 14. zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT),
 15. obniżenie kosztów wykonania robót a tym samym wynagrodzenia wykonawcy,
 16. rezygnację z części robót,
 17. rozliczenie wynikające z obmiarów wykonanych robót (tj. iloczynu faktycznie wykonanych robót i ich wartości ofertowych),
 18. konieczność skoordynowania robót z innymi robotami prowadzonymi w pasie drogowym,
 19. inne niż „siła wyższa” (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz i dokumentacją,
 20. wystąpienie zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację zadania.
 21. C.   Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Informacje o artykule

Autor: Marek Gabzdyl
Zredagował(a): Marek Gabzdyl
Data powstania: 12.04.2018 10:14
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 165

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 1_Opinia_geotechniczna.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:41:14 Gabzdyl Marek
załącznik 1_Opis_techniczny.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:43:30 Gabzdyl Marek
załącznik 2_Uprawnienia_i_zaświadczenia.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:44:24 Gabzdyl Marek
załącznik 1_Strona_tytułowa.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:44:38 Gabzdyl Marek
załącznik AW1_Rzut przyziemia.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:44:52 Gabzdyl Marek
załącznik AW2_Rzut dachu.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:45:03 Gabzdyl Marek
załącznik AW3_Przekroje A-A i B-B.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:45:26 Gabzdyl Marek
załącznik AW4_Przekrój C-C.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:45:58 Gabzdyl Marek
załącznik AW5_elewacje.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:46:52 Gabzdyl Marek
załącznik AW6_Elewacje - schemat ocieplenia i kolorystyki.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:47:16 Gabzdyl Marek
załącznik AW7_Rzut przyziemia- schemat ocieplenia.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:47:25 Gabzdyl Marek
załącznik AW8_Rzut przyziemia - posadzki.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:47:38 Gabzdyl Marek
załącznik AW9_Zestawienie stolarki drzwiowej.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:47:49 Gabzdyl Marek
załącznik AW10_Detal- schody na scenę.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:48:09 Gabzdyl Marek
załącznik AW11_Detal- ocieplenie ścian.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:48:21 Gabzdyl Marek
załącznik AW12_Detal- ocieplenie cokołu.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:48:35 Gabzdyl Marek
załącznik AW13_Detal- naroże wewnętrzne.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:48:47 Gabzdyl Marek
załącznik AW14_Detal- dekor.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:49:15 Gabzdyl Marek
załącznik AW15_Detal-attyka.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:49:34 Gabzdyl Marek
załącznik AW16_Detal - łączenie attyki z dachem.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:49:52 Gabzdyl Marek
załącznik AW17_Detal - odwodnienie przez attykę.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:50:23 Gabzdyl Marek
załącznik AW18_Detal- obróbka blacharska zakończenia dachu.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:50:40 Gabzdyl Marek
załącznik AW19_Detal- korytko odwadniające.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:50:51 Gabzdyl Marek
załącznik E1-PZT.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:51:03 Gabzdyl Marek
załącznik E2-plan_instalacji.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:51:16 Gabzdyl Marek
załącznik E3-plan_instalacji_odgromowej.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:51:25 Gabzdyl Marek
załącznik E10-TBS.PDF dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:51:42 Gabzdyl Marek
załącznik Kmn_A100-scena_zamarski.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:52:10 Gabzdyl Marek
załącznik KW1_Scena - rzut fundamentów.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:52:23 Gabzdyl Marek
załącznik KW2_Scena - rzut parteru - rysunek zestawczy.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:52:35 Gabzdyl Marek
załącznik KW3_Scena - rzut dachu - rysunek zestawczy.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:52:52 Gabzdyl Marek
załącznik KW4_Ławy fundamentowe.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:53:07 Gabzdyl Marek
załącznik KW5_Pręty startowe rdzeni.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:53:19 Gabzdyl Marek
załącznik KW6_Szczegóły kotwienia prętów w wieńcach.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:53:30 Gabzdyl Marek
załącznik KW7_Wieńce, poz. W1, W2, W4.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:53:40 Gabzdyl Marek
załącznik KW8_Wieniec, poz. W3.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:53:53 Gabzdyl Marek
załącznik KW9_Wieńce, poz. W5, W6.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:54:08 Gabzdyl Marek
załącznik KW10_Belki, poz. B1, B2.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:54:28 Gabzdyl Marek
załącznik KW11_Rdzenie, poz. R1, R5 i R6.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:54:48 Gabzdyl Marek
załącznik KW12_Rdzenie, poz. R2, R3 i R4.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:55:03 Gabzdyl Marek
załącznik KW13_Belka stalowa D1.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:55:21 Gabzdyl Marek
załącznik pozwolenie na budowę - scena.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:55:56 Gabzdyl Marek
załącznik SST-0_Ogólna.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:56:13 Gabzdyl Marek
załącznik SST-1_Zagospodarowanie.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:56:28 Gabzdyl Marek
załącznik SST-3_Instalacje elektryczne.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:56:40 Gabzdyl Marek
załącznik SST-2_Roboty_ogólnobudowlane.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:56:59 Gabzdyl Marek
załącznik Strona tytułowa inst. elektr_PW.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:57:13 Gabzdyl Marek
załącznik SW1_Projekt_zagospodarowania_terenu.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:57:44 Gabzdyl Marek
załącznik SW2_Plan wymiarowy.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:58:19 Gabzdyl Marek
załącznik SW3_Nawierzchnie i elementy do rozbiórki.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:58:37 Gabzdyl Marek
załącznik SW4_Projektowane nawierzchnie.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:58:53 Gabzdyl Marek
załącznik SW5_Przekroje konstrukcyjne terenu.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 10:59:18 Gabzdyl Marek
załącznik Z1-2 -uprawnienia2017.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 11:00:22 Gabzdyl Marek
załącznik Z3-oswiadczenie_PROJEKTANTA.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 11:00:40 Gabzdyl Marek
załącznik Z4-obliczenia.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 11:00:50 Gabzdyl Marek
załącznik Z5-Zestawienie_materialow_A100.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-12 11:01:05 Gabzdyl Marek
załącznik KOSZTORYS ŚLEPY NR II.pdf przedmiar robót 2018-04-12 11:01:44 Gabzdyl Marek
załącznik KOSZTORYS ŚLEPY NR III.pdf przedmiar robót 2018-04-12 11:01:58 Gabzdyl Marek
załącznik siwz.doc specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2018-04-13 09:23:39 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 1 - oferta.docx załącznik nr 1 - oferta 2018-04-13 09:24:01 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 2 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki_uwagi.docx załącznik nr 2 - oświadczenie 2018-04-13 09:24:16 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 3 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluc....docx załącznik nr 3 - oświadczenie 2018-04-13 09:24:30 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 4 - potwierdzenie umowy o pracę.docx załącznik nr 4 - potwierdzenie umowy 2018-04-13 09:24:49 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 5 - grupa kapitałowa.rtf załącznik nr 5 - grupa kapitałowa 2018-04-13 09:25:10 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 6 - wzór umowy.docx załącznik nr 6 - wzór umowy 2018-04-13 09:25:35 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 7 - karta gwarancyjna.docx załącznik nr 7 - karta gwarancyjna 2018-04-13 09:25:52 Gabzdyl Marek
załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.doc ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-13 09:26:16 Gabzdyl Marek

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu