pomniejsz powiększ
menu
print

2018-04-16 11:47:39

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej ul. Kościelnej i ul. Dębina w Kończycach Wielkich


<p><span style="font-size: 12px;">Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej ul. Kościelnej i ul. Dębina w Kończycach Wielkich</span></p>

Ogłoszenie o zamówieniu GK.271.8.2018

 

 1. nazwa i adres zamawiającego: Gmina Hażlach, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57
 2. określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
 3. adres strony internetowej na której zamieszczono siwz: www.hazlach.samorzady.pl
 4. określenie przedmiotu zamówienia:

przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej i ul. Dębina w Kończycach Wielkich

 1. informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej: nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej, ani oferty częściowej
 2. termin wykonania zamówienia: do dnia 31 sierpnia 2018 r.
 3. warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp

 1. wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz), oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do siwz),

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w tym okresie zrealizował przynajmniej jedno zadanie obejmujące wykonanie przebudowy drogi, o wartości co najmniej - 300.000,00 PLN brutto, z podaniem daty wykonania robót oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki spełnić musi co najmniej jeden z wykonawców.

 1. informacja na temat wadium: 8.000,00 (osiem tysięcy złotych)
 2. kryteria oceny ofert i ich znaczenia: cena zadania brutto - 60 %, okres gwarancji – 20 %, warunki i uprawnienia z tytułu gwarancji – 20 %
 3. miejsce i termin składania ofert, adres oraz język oferty: Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, pok. nr 5, do dnia 7 maja 2018 r. do godz. 900, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać na ten sam adres za pośrednictwem operatora pocztowego, oferta musi być sporządzona w języku polskim,
 1. termin związania ofertą: 30 dni
 2. informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy
 3. informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
 4. informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
 5. informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art.

     134 ust. 6 pkt 3:

 1. Gmina przewiduje możliwość udzielenia zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
 2. Gmina dopuszcza, w uzasadnionych technicznie lub ekonomicznie okolicznościach, możliwość rezygnacji z niektórych, przewidzianych projektem materiałów, urządzeń lub robót i/lub zastąpienia ich innymi. W takich sytuacjach rozliczenie robót zamiennych odbywać się będzie następująco:
 1. Gmina odliczy wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu ofertowego, cenę robót z których zrezygnowano;
 2. Wykonawca przedstawi do negocjacji kosztorys robót zamiennych, oparty na cenach jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zamówieniu lub w przypadku nowych pozycji kosztorys szczegółowy robót zamiennych stanowiący wycenę indywidualną. Gmina ma prawo wymagać, aby nowe pozycje zostały ustalone w drodze mediacji (negocjacji cen jednostkowych) na podstawie rozbicia przez wykonawcę ceny jednostkowej występującej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, Zysk i Koszty pośrednie) dla robót najbardziej zbliżonych technologicznie lub konstrukcyjnie;
 3. Kosztorys robót zamiennych winien zostać zaopiniowany przez inspektora nadzoru;
 4. Rozliczenie robót następować będzie na podstawie zatwierdzonego przez Gminę kosztorysu robót zamiennych.
 5. 15. informacje o przewidywanych zmianach umowy
 1. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.
 2. Gmina przewiduje możliwość oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej wymienionych przypadkach:

1)   Zmiany ogólne:

 1. Możliwa jest:
  1. zmiana adresu / siedziby Gminy / wykonawcy,
  2. zmiana osób występujących po stronie Gminy / wykonawcy,
  3. zmiana w kolejności i terminach robót,
  4. zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej,
  5. zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa,2)   Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy oraz/lub zmianę wynagrodzenia:a)   przekazanie terenu budowy,B.        Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robót oraz/lub zmiana wynagrodzenia, ze względu na:
  6. b)   przekazanie dokumentów budowy.
  7. A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Gminy:
  8. B.   Nie jest dopuszczalna zmiana wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa.
 1. oczekiwanie wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez urzędy),
 2. przedłużenie procedury przetargowej,
 3. uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp.
 4. konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,
 5. konieczność uwzględnienia warunków uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,
 6. wykonanie robót dodatkowych zgodnie z art. 144 ustawy Pzp,
 7. zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót,
 8. wykonanie robót wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ,
 9. zmiany stanu prawnego,
 10. warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, których nie można było przewidzieć,
 11. niesprzyjające warunki atmosferyczne i ich następstwa,
 12. działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej,
 13. wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności tych, które wynikają z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków terenowych, a także zmian powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji, generujących oszczędności lub poprawiających parametry użytkowe obiektu,
 14. zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT),
 15. obniżenie kosztów wykonania robót a tym samym wynagrodzenia wykonawcy,
 16. rezygnację z części robót,
 17. rozliczenie wynikające z obmiarów wykonanych robót (tj. iloczynu faktycznie wykonanych robót i ich wartości ofertowych),
 18. konieczność skoordynowania robót z innymi robotami prowadzonymi w pasie drogowym,
 19. inne niż „siła wyższa” (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz i dokumentacją,
 20. wystąpienie zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację zadania.
 21. C.   Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Informacje o artykule

Autor: Marek Gabzdyl
Zredagował(a): Marek Gabzdyl
Data powstania: 16.04.2018 11:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 79

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik siwz.doc specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2018-04-16 11:50:13 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 1 - oferta.docx załącznik nr 1 - oferta 2018-04-16 11:50:36 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 2 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki_uwagi.docx załącznik nr 2 - oświadczenie 2018-04-16 11:50:52 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 3 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluc....docx załącznik nr 3 - oświadczenie 2018-04-16 11:51:07 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 4 - potwierdzenie umowy o pracę.docx załącznik nr 4 - potwierdzenie umowy 2018-04-16 11:51:24 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 5 - grupa kapitałowa.rtf załącznik nr 5 - grupa kapitałowa 2018-04-16 11:52:13 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 6 - wzór umowy.docx załącznik nr 6 - wzór umowy 2018-04-16 11:52:33 Gabzdyl Marek
załącznik załącznik nr 7 - karta gwarancyjna.docx załącznik nr 7 - karta gwarancyjna 2018-04-16 11:52:52 Gabzdyl Marek
załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.doc ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-16 11:53:15 Gabzdyl Marek
załącznik Kończyce W ul Kościelna i Dębina - przebud dróg - przedmiar robót.docx przedmiar robót 2018-04-16 11:53:46 Gabzdyl Marek
załącznik Przedmiar robót tytuł - Przebudowa dróg gminnych ul. Kościelnej i ul. Dębina w Kończycach Wielkich.doc przedmiar robót 2018-04-16 11:53:53 Gabzdyl Marek
załącznik Spis działów przedmiaru - Przebudowa dróg gminnych ul. Kościelnej i ul. Dębina w Kończycach Wielkich.doc przedmiar robót 2018-04-16 11:54:00 Gabzdyl Marek
załącznik Przedmiar-oświetlenie.pdf przedmiar robót 2018-04-16 11:54:39 Gabzdyl Marek
załącznik Opinia geotechniczna.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-16 11:57:03 Gabzdyl Marek
załącznik Zezwolenie na wycinkę drzew.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-16 12:05:17 Gabzdyl Marek
załącznik Zgłoszenie zamiaru budowy.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-16 12:05:39 Gabzdyl Marek
załącznik 1. PZT droga ul. Kościelna-Dębina.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-16 12:06:13 Gabzdyl Marek
załącznik 2.Przekrój poprzeczny A-A.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-16 12:06:29 Gabzdyl Marek
załącznik 3.Przekrój poprzeczny B-B.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-16 12:06:42 Gabzdyl Marek
załącznik 4.Przekrój poprzeczny C-C.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-16 12:06:58 Gabzdyl Marek
załącznik 5.Przekrój poprzeczny D-D.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-16 12:07:12 Gabzdyl Marek
załącznik 6.Przekrój poprzeczny E-E.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-16 12:07:24 Gabzdyl Marek
załącznik 7. PZT kanal. ul. Kościelna-Dębina.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-16 12:07:40 Gabzdyl Marek
załącznik 8.Profil W1-S1-S2-S3-S4-K2,.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-16 12:07:53 Gabzdyl Marek
załącznik 9.Studzienka rewizyjna.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-16 12:08:10 Gabzdyl Marek
załącznik 10. Wpust uliczny.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-16 12:08:28 Gabzdyl Marek
załącznik 11. Szczegół kostka.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-16 12:08:39 Gabzdyl Marek
załącznik 12. Szczegół odwodnienie liniowe.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-16 12:08:50 Gabzdyl Marek
załącznik Mapa.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-16 12:09:03 Gabzdyl Marek
załącznik PB-przebudowa ul. Kościelnej-Dębina.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-16 12:10:43 Gabzdyl Marek
załącznik scan176.jpg dokumentacja budowlana 2018-04-16 12:11:28 Gabzdyl Marek
załącznik Kończyce W ul Kościelna i Dębina - przebud dróg - specyfikacja techniczna.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-16 12:12:29 Gabzdyl Marek
załącznik Projekt - oświetlenie.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-16 12:14:30 Gabzdyl Marek
załącznik Specyfikacja techniczna wykonania o odb.rob.-oświetlenie.pdf dokumentacja budowlana 2018-04-16 12:16:36 Gabzdyl Marek
załącznik Lokalizacja.docx lokalizacja 2018-04-16 12:17:53 Gabzdyl Marek

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu