pomniejsz powiększ
menu
print

2012-03-27 07:32:09

Aktualne stawki podatkowe na 2012r.


STAWKI PODATKOWE NA 2012 ROK

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW - Uchwała nr VI/62/2011 z 23.11.2011r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Hażlach opłaty od posiadania psów, określenia jej wysokości, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

- od pierwszego psa: 36,00 zł
- od każdego następnego psa: 48,00 zł


OPŁATA TARGOWA - Uchwała nr VI/60/2011 z 23.11.2011r. w sprawie: określenia wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Hażlach, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności
-
10,00 zł dziennie


PODATEK ROLNY
Poniżej 1 ha 370,90 zł/ha fiz.
Powyżej 1 ha 185,45 zł/ha przel.


PODATEK LEŚNY
41,07 zł/ha fiz.


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - Uchwała nr VI/63/2011 z 23.11.2011r. w sprawie: określenia na rok 2012 wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów
Budynki mieszkalne lub ich część 0,68 zł/m2
Budynki pozostałe 5,20 zł/m2
Budynki lub ich części
- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 20,40 zł/m2
- zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,45 zł/m2
- zajęte na prowadzenie działalności gosp. w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,24 zł/m2

Grunty:
- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,82 zł/m2
Grunty pozostałe 0,28 zł/m2
Grunty -„ dr” drogi 0,10 zł/m2


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

Uchwała nr VI/61/2011 z 23.11.2011r. w sprawie: określenia na rok 2012 wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Wpłat dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego można dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych podane w decyzjach podatkowych za 2012 rok.


Wpłat dotyczących opłaty od posiadania psów można dokonywać na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Hażlach nr 63 8113 1017 2003 0000 0505 0002

menu