pomniejsz powiększ
menu
print

2012-12-31 09:09:43

Uchwała Nr IX/80/2012 z 20.12.2012r.


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

print

2012-12-31 09:09:16

Uchwała Nr IX/79/2012 z 20.12.2012r.


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
print

2012-12-31 09:08:42

Uchwała Nr IX/78/2012 z 20.12.2012r.


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hażlach

print

2012-12-19 21:44:42

Uchwała Nr VIII/75/2012 z 12.12.2012r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik dla działki nr 7/13
print

2012-12-19 21:43:06

Uchwała Nr VIII/69/2012 z 12.12.2012r.


w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
print

2012-12-19 21:41:45

Uchwała Nr VIII/67/2012 z 12.12.2012r.


w sprawie zmiany uchwały własnej nr VII/59/2012
print

2012-11-06 15:00:33

Uchwała Nr VII/59/2012 z 30.10.2012r.


w sprawie określenia na rok 2013 wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
print

2012-11-06 14:59:34

Uchwała Nr VII/58/2012 z 30.10.2012r.


w sprawie określenia na rok 2013 wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów 
print

2012-11-06 14:58:56

Uchwała Nr VII/57/2012 z 30.10.2012r.


w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Hażlach 
print

2012-11-06 14:58:18

Uchwała Nr VII/56/2012 z 30.10.2012r.


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 
print

2012-11-06 14:56:57

Uchwała Nr VII/55/2012 z 30.10.2012r.


w sprawie określenia częstotliwości, terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
print

2012-11-06 14:56:18

Uchwała Nr VII/54/2012 z 30.10.2012r.


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
print

2012-11-06 14:55:38

Uchwała Nr VII/53/2012 z 30.10.2012r.


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hażlach 

print

2012-10-03 16:40:33

Uchwała Nr VI/52/2012 z 26.09.2012r.


w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Hażlach
print

2012-10-03 16:39:38

Uchwała Nr VI/48/2012 z 26.09.2012r.


w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
print

2012-10-03 16:37:43

Uchwała Nr VI/46/2012 z 26.09.2012r.


w sprawie nadania nazwy ulicy
print

2012-10-03 16:36:51

Uchwała Nr VI/45/2012 z 26.09.2012r.


w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik dla działki nr 7/13


Traci moc uchwałą nr VIII/76/2012  Rady Gminy Hażlach z dnia 12 grudnia 2012r.
print

2012-09-03 10:43:01

Uchwała Nr V/39/2012 z 27.06.2012r.


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach, dotyczącego działki nr 1459/5
print

2012-09-03 10:40:53

Uchwała Nr V/34/2012 z 27.06.2012r.


w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach
print

2012-09-03 10:33:49

Uchwała Nr IV/29/2012 z 9.05.2012r.


w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik 
print

2012-09-03 10:32:01

Uchwała Nr IV/27/2012 z 9.05.2012r.


w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości
menu