pomniejsz powiększ
menu
print

2016-12-27 10:20:53

Uchwała Nr X/78/2016 z 21.12.2016 r.


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego lub placówek prowadzonych na terenie Gminy Hażlach przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, oraz terminu i sposobu ich rozliczenia

print

2016-12-27 10:17:03

Uchwała Nr X/74/2016 z 21.12.2016 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/321/10 z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Hażlach w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

print

2016-11-28 10:34:13

Uchwała Nr IX/70/2016 z 23.11.2016 r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/52/2016 w sprawie określenia wzoru formularza „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach”

 

print

2016-11-28 10:33:03

Uchwała Nr IX/69/2016 z 23.11.2016 r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/55/2016 w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek leśny”

print

2016-11-28 10:32:26

Uchwała Nr IX/68/2016 z 23.11.2016 r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/53/2016 w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek od nieruchomości”

 

print

2016-11-28 10:30:29

Uchwała Nr IX/67/2016 z 23.11.2016 r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/54/2016 w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek rolny”

 

print

2016-11-28 10:01:37

Uchwała Nr IX/64/2016 z 23.11.2016 r.


w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

print

2016-10-31 12:20:31

Uchwała Nr VIII/57/2016 z 26.10.2016 r.


w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od środków transportowych

print

2016-10-31 12:14:37

Uchwała Nr VIII/56/2016 z 26.10.2016 r.


w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów

print

2016-10-31 12:10:56

Uchwała Nr VIII/55/2016 z 26.10.2016 r.


 

w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek leśny”

print

2016-10-31 12:08:49

Uchwała Nr VIII/54/2016 z 26.10.2016 r.


w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek rolny”

print

2016-10-31 12:06:40

Uchwała Nr VIII/53/2016 z 26.10.2016 r.


w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek od nieruchomości”

print

2016-10-31 12:04:23

Uchwała Nr VIII/52/2016 z 26.10.2016 r.


w sprawie określenia wzoru formularza „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach”

print

2016-10-03 14:20:47

Uchwała Nr VII/48/2016 z 28.09.2016 r.


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hażlach

print

2016-06-28 14:57:53

Uchwała Nr VI/40/2016 z 22.06.2016 r.


w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kończyce Wielkie

print

2016-06-28 14:56:05

Uchwała Nr VI/39/2016 z 22.06.2016 r.


w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kończyce Wielkie

print

2016-06-03 20:10:11

Uchwała Nr V/33/2016 z 30.05.2016 r.


w sprawie określenia częstotliwości, terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

print

2016-06-03 20:08:06

Uchwała Nr V/32/2016 z 30.05.2016 r.


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

print

2016-06-03 20:05:41

Uchwała Nr V/31/2016 z 30.05.2016 r.


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hażlach

print

2016-05-13 09:39:08

Uchwała Nr IV/19/2016 z 27.04.2016 r.


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

print

2016-04-05 08:07:20

Uchwała Nr III/17/2016 z 30.03.2016 r.


w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu

print

2016-03-02 14:21:04

Uchwała Nr II/11/2016 z 25.02.2016 r.


w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej

print

2016-03-02 14:16:02

Uchwała Nr II/9/2016 z 25.02.2016 r.


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach

print

2016-02-02 14:57:14

Uchwała Nr I/7/2016 z 27.01.2016 r.


w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

print

2016-02-02 14:55:06

Uchwała Nr I/6/2016 z 27.01.2016 r.


w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc dla mieszkańców Gminy Hażlach” w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

menu