pomniejsz powiększ
menu
print

2018-01-04 15:38:13

Uchwała Nr XII/83/2017 z 27.12.2017 r.


w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/219/09 Rady Gminy Hażlach z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hażlach

print

2017-12-01 14:55:53

Uchwała Nr XI/72/2017 z 23.11.2017 r.


w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek leśny”

print

2017-12-01 14:54:56

Uchwała Nr XI/71/2017 z 23.11.2017 r.


w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek rolny”

print

2017-12-01 14:53:58

Uchwała Nr XI/70/2017 z 23.11.2017 r.


w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek od nieruchomości”

print

2017-12-01 14:51:11

Uchwała Nr XI/69/2017 z 23.11.2017 r.


w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzoru formularza „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach”

print

2017-12-01 14:49:21

Uchwała Nr XI/68/2017 z 23.11.2017 r.


w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Hażlach w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

print

2017-10-31 12:24:22

Uchwała Nr X/60/2017 z 25.10.2017 r.


w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od środków transportowych

print

2017-10-31 12:23:53

Uchwała Nr X/59/2017 z 25.10.2017 r.


w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

print

2017-10-30 13:43:37

Uchwała Nr X/58/2017 z 25.10.2017 r.


w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów

print

2017-10-30 13:41:40

Uchwała Nr X/57/2017 z 25.10.2017 r.


w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla podatników będących przedsiębiorcami w ramach pomocy de minimis

print

2017-07-04 15:23:37

Uchwała Nr VI/39/2017 z 28.06.2017 r.


w sprawie dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych

print

2017-07-04 15:22:19

Uchwała Nr VI/38/2017 z 28.06.2017 r.


w sprawie regulaminu wypłacania dodatków do wynagrodzenia, przyznawania nagród i innych świadczeń nauczycielom przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hażlach

print

2017-04-04 11:05:53

Uchwała Nr III/19/2017 z 29.03.2017 r.


w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

print

2017-02-23 14:30:15

Uchwała Nr II/14/2017 z 22.02.2017 r.


w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hażlach

print

2017-02-23 14:28:50

Uchwała Nr II/13/2017 z 22.02.2017 r.


w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznej szkoły podstawowej kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

print

2017-01-27 09:29:01

Uchwała Nr I/4/2017 z 25.01.2017 r.


w sprawie zmiany uchwały nr III/17/2016 z dnia 30 marca 2016r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu

print

2017-01-27 09:27:35

Uchwała Nr I/3/2017 z 25.01.2017 r.


w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach

menu