pomniejsz powiększ
menu
print

2019-05-30 15:02:43

Wybory ławników


Na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 13 maja 2019 roku Rada Gminy Hażlach ogłasza przeprowadzenie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Wybory ławników

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właści­wych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepi­sów prawa, z wyłączeniem partii po­litycznych, oraz co najmniej pięćdzie­sięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do dnia 30 czerw­ca 2019 roku w biurze Rady Gminy Hażlach (pok. nr 1) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Hażlach tj.: poniedziałek, wtorek, czwartek od 700 do 1500, środa od 700 do 1700, piątek od 800 do 1400. Wzór karty zgłoszenia w załączeniu.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia do­łącza się następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko nie­mu postępowanie o przestęp­stwo ścigane z oskarżenia pub­licznego lub przestępstwo skar­bowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.22)), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1 – 4 powinny być opatrzone da­tą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wy­stawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organi­zację społeczną lub zawodową, za­rejestrowaną na podstawie przepi­sów prawa, dołącza się również ak­tualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświad­czenie potwierdzające wpis do inne­go właściwego rejestru lub ewiden­cji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone da­tą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądo­wego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i włas­noręczny podpis każdej z pięćdziesię­ciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywa­teli jest osoba, której nazwisko zo­stało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów, które wpły­nęły do rady gminy po upływie wyznaczonego ter­minu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wy­magań formalnych pozostawia się bez dalsze­go biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedo­puszczalne. Pozostawienie zgłosze­nia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Informacje o artykule

Autor: Przewodniczący RG Sławomir Kolondra
Zredagował(a): Grzegorz Kasztura
Data powstania: 30.05.2019 14:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 450

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Karta_zgloszenia_kandydata_na_lawnika.pdf Karta zgłoszenia kandydata na ławnika 2019-05-30 15:06:46 Kasztura Grzegorz
załącznik Karta_zgloszenia_kandydata_na_lawnika.doc Karta zgłoszenia kandydata na ławnika 2019-05-30 15:06:56 Kasztura Grzegorz
załącznik Pismo.pdf Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 27 maja 2019 r. przesyłające do wiadomości kopię pisma Zastępcy Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2019 r. 2019-05-31 12:04:55 Kasztura Grzegorz
załącznik Klauzula.pdf Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 2019-06-13 12:04:10 Kasztura Grzegorz
załącznik Klauzula.doc Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 2019-06-13 12:05:56 Kasztura Grzegorz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu