pomniejsz powiększ
menu
print

2018-11-26 13:47:30

Uchwała Nr XI/92/2018 z 14.11.2018 r.


w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

print

2018-11-26 13:40:56

Uchwała Nr XI/91/2018 z 14.11.2018 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hażlach

print

2018-11-26 13:39:44

Uchwała Nr XI/90/2018 z 14.11.2018 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zamarski

print

2018-11-26 13:38:22

Uchwała Nr XI/89/2018 z 14.11.2018 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudnik

print

2018-11-26 13:29:01

Uchwała Nr XI/88/2018 z 14.11.2018 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogwizdów

print

2018-11-26 13:27:55

Uchwała Nr XI/87/2018 z 14.11.2018 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kończyce Wielkie

print

2018-11-26 13:26:55

Uchwała Nr XI/86/2018 z 14.11.2018 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hażlach

print

2018-11-26 13:24:29

Uchwała Nr XI/85/2018 z 14.11.2018 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezówka

print

2018-11-26 12:36:53

Uchwała Nr XI/83/2018 z 14.11.2018 r.


w sprawie określenia na rok 2019 wysokości stawek podatku od środków transportowych

print

2018-09-24 14:28:19

Uchwała Nr VIII/71/2018 z 19.09.2018 r.


w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Hażlach miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

print

2018-09-24 14:26:23

Uchwała Nr VIII/70/2018 z 19.09.2018 r.


w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

print

2018-09-24 14:20:36

Uchwała Nr VIII/69/2018 z 19.09.2018 r.


w sprawie określenia na rok 2019 wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów

print

2018-07-04 15:30:52

Uchwała Nr VI/57/2018 z 27.06.2018 r.


w sprawie zmiany uchwały nr III/22/2018 w sprawie podziału Gminy Hażlach na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

print

2018-07-04 15:29:13

Uchwała Nr VI/48/2018 z 27.06.2018 r.


w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Hażlach miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

print

2018-07-04 15:27:17

Uchwała Nr VI/47/2018 z 27.06.2018 r.


w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Hażlach

print

2018-07-04 15:25:51

Uchwała Nr VI/46/2018 z 27.06.2018 r.


w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Hażlach

print

2018-06-05 13:32:03

Uchwała Nr V/41/2018 z 28.05.2018 r.


w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

print

2018-06-05 13:30:39

Uchwała Nr V/38/2018 z 28.05.2018 r.


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach

print

2018-04-25 15:25:57

Uchwała Nr IV/30/2018 z 19.04.2018 r.


w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Hażlach

print

2018-04-25 15:24:04

Uchwała Nr IV/29/2018 z 19.04.2018 r.


w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Hażlach oraz określenie zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Hażlach

print

2018-04-25 15:22:22

Uchwała Nr IV/28/2018 z 19.04.2018 r.


w sprawie podziału Gminy Hażlach na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

print

2018-03-23 15:29:53

Uchwała Nr III/22/2018 z 21.03.2018 r.


w sprawie podziału Gminy Hażlach na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

print

2018-03-05 13:10:20

Uchwała Nr II/16/2018 z 28.02.2018 r.


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz placówek prowadzonych na terenie Gminy Hażlach przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania

print

2018-02-05 18:00:11

Uchwała Nr I/1/2018 z 31.01.2018 r.


w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu

menu