pomniejsz powiększ
menu
print

2019-12-17 11:26:29

Uchwała Nr XIII/104/2019 z 11.12.2019 r.


w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Hażlach

print

2019-12-17 11:25:45

Uchwała Nr XIII/103/2019 z 11.12.2019 r.


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

print

2019-12-17 11:25:06

Uchwała Nr XIII/102/2019 z 11.12.2019 r.


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości

print

2019-12-17 11:24:19

Uchwała Nr XIII/101/2019 z 11.12.2019 r.


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

print

2019-12-17 11:23:24

Uchwała Nr XIII/100/2019 z 11.12.2019 r.


w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hażlach

print

2019-12-17 11:22:40

Uchwała Nr XIII/99/2019 z 11.12.2019 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2018 Rady Gminy Hażlach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz placówek prowadzonych na terenie Gminy Hażlach przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania

print

2019-12-17 11:11:04

Uchwała Nr XIII/98/2019 z 11.12.2019 r.


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

print

2019-12-02 12:49:01

Uchwała Nr XII/90/2019 z 27.11.2019 r.


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

print

2019-12-02 12:48:19

Uchwała Nr XII/89/2019 z 27.11.2019 r.


w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych

print

2019-09-06 10:34:33

Uchwała Nr VIII/68/2019 z 04.09.2019 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/38/2017 Rady Gminy Hażlach z dnia 28 czerwca 2017 r. w  sprawie regulaminu wypłacania dodatków do wynagrodzenia, przyznawania nagród i innych świadczeń nauczycielom przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hażlach

print

2019-06-17 14:39:56

Uchwała Nr VI/55/2019 z 12.06.2019 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/292/10 z dnia 22 kwietnia 2010 roku oraz uchwały nr XXXV/299/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku.

print

2019-06-17 14:35:58

Uchwała Nr VI/54/2019 z 12.06.2019 r.


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

print

2019-06-04 13:48:48

Uchwała Nr V/44/2019 z 29.05.2019 r.


w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

print

2019-03-07 09:14:07

Uchwała Nr II/29/2019 z 27.02.2019 r.


w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej

print

2019-03-07 08:48:46

Uchwała Nr II/27/2019 z 27.02.2019 r.


w sprawie określenia wzoru formularza „Informacja o gruntach”

print

2019-03-07 08:47:32

Uchwała Nr II/26/2019 z 27.02.2019 r.


w sprawie określenia wzoru formularza „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”

print

2019-03-07 08:46:27

Uchwała Nr II/25/2019 z 27.02.2019 r.


w sprawie określenia wzoru formularza „Informacja o lasach”

print

2019-03-07 08:40:15

Uchwała Nr II/24/2019 z 27.02.2019 r.


w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek leśny”

print

2019-03-07 08:23:48

Uchwała Nr II/23/2019 z 27.02.2019 r.


w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek rolny”

print

2019-03-07 08:22:16

Uchwała Nr II/22/2019 z 27.02.2019 r.


w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek od nieruchomości”

print

2019-02-07 14:19:55

Uchwała Nr I/19/2019 z 30.01.2019 r.


w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

print

2019-02-07 09:48:30

Uchwała Nr I/9/2019 z 30.01.2019 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XI/92/2018 Rady Gminy Hażlach z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

print

2019-02-07 09:47:24

Uchwała Nr I/8/2019 z 30.01.2019 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zamarski

print

2019-02-07 09:46:31

Uchwała Nr I/7/2019 z 30.01.2019 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudnik

print

2019-02-07 09:44:01

Uchwała Nr I/6/2019 z 30.01.2019 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogwizdów

print

2019-02-07 09:41:36

Uchwała Nr I/5/2019 z 30.01.2019 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kończyce Wielkie

print

2019-02-07 09:40:49

Uchwała Nr I/4/2019 z 30.01.2019 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hażlach

print

2019-02-07 09:26:27

Uchwała Nr I/3/2019 z 30.01.2019 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezówka

menu