Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Spis dokumentów1. Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 22 września 2020 roku2. Powszechny Spis Rolny 2020 3. Zaproszenie na spotkanie dotyczące instalacji fotowoltaicznych w dniu 7 października 2020 roku 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 8 października 2020 roku 5. Utrudnienia w ruchu: ulica Długa w Hażlachu – wyłączenie z ruchu od dnia 12 października 2020 roku na odcinku od lasu Brzezie (ulica Długa numer 182) do ulicy Długiej numer 50 wraz ze skrzyżowaniem ulicy Długiej i Rudowskiej oraz ulicy Długiej i Myśliwskiej6. Zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie w dniach od 23 do 25 października 2020 roku 7. Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 23 października 2020 roku 8. Informacja Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej z dnia 26 października 2020 roku9. Konsultacje społeczne on-line w dniu 17 listopada 2020 roku w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0” , realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202010. Komunikat o pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Hażlach w dniach od 3 listopada do 4 grudnia 2020 roku11. Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 6 listopada 2020 roku12. Warsztat konsultacyjny on-line w dniu 25 listopada 2020 roku dotyczący zagospodarowania centrum wsi Kończyce Wielkie, organizowany w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0” , realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202013. Warsztat konsultacyjny on-line w dniu 26 listopada 2020 roku dotyczący zagospodarowania centrum wsi Zamarski, organizowany w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0” , realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202014. Powiadomienie o planowych wyłączeniach energii elektrycznej w dniu 12 listopada 2020 roku w Zamarskach i Hażlachu15. Ogłoszenie PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu z dnia 5 listopada 2020 roku 16. Zawiadomienie Wójta Gminy Hażlach z dnia 16 listopada 2020 roku17. Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych w dniu 24 listopada 2020 roku18. Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 grudnia 2020 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie”        19. Zarządzenie numer 0050.284.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych20. Badanie ankietowe dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hażlach, organizowane w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202021. Informacja, że 2 stycznia 2021 roku firma Ekoplast Produkt, a tym samym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w Cieszynie przy ulicy Frysztackiej 145, będą zamknięte. 22. Informacja Starosty Cieszyńskiego, że Starostwo Powiatowe w Cieszynie przystąpiło do opracowania "Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Cieszyńskiego na lata 2020-2035" 23. Nabór do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego24. Ruszają szczepienia na COVID-19 w Gminie Hażlach25. Ankieta Lokalnej Grupy Działania "Cieszyńska Kraina"26. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11 stycznia 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usługi wodnej obejmującej odprowadzanie istniejącym wylotem, wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z odwodnienia stacji paliw „BABILON” zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 836/10 i 836/8 obręb 0003 Kończyce Wielkie, gmina Hażlach27. Informacja Wójta Gminy Hażlach o udzielonych dotacjach finansowych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu28. Zarządzenie numer 0050.47.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hażlach 29. Informacja Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria 30. Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych w 2021r.31. Wójt Gminy Hażlach ogłasza nabór wniosków na dotację celową na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach32. Zarządzenie numer 0050.56.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Seniorów Gminy Hażlach 33. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do narodowego spisu powszechnego 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 roku.34. Zarządzenie numer 0050.57.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Hażlachu i przeznaczonej do dzierżawy35. Komunikat Wójta Gminy Hażlach w sprawie częściowego ograniczenia dostępu do Urzędu Gminy Hażlach36. Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 7 kwietnia 2021 roku o wszczęciu na wniosek z dnia 2 marca 2021 roku złożony przez Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Rzemieślniczej 1 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustalenie zakresu raportu, dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża „Kończyce – Kamieniec” i na przeróbce wydobytego kruszywa w istniejącym zakładzie przeróbczym – Kopalnia Kruszywa „Kończyce” na terenie nieruchomości, którą stanowi działka numer 1721/7, obręb Kończyce Wielkie37. Komunikat Wójta Gminy Hażlach w sprawie przedłużenia częściowego ograniczenia dostępu do Urzędu Gminy Hażlach38. Wójt Gminy Hażlach ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody sportowej i wyróżnienia dla zawodników oraz trenerów, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w roku 202039. Rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego 40. Komunikat Wójta Gminy Hażlach w sprawie przedłużenia do 3 maja 2021 roku częściowego ograniczenia dostępu do Urzędu Gminy Hażlach41. Informacja Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 kwietnia 2021 roku o wynikach naboru na członków Rady Seniorów Gminy Hażlach42. Komunikat Wójta Gminy Hażlach w sprawie przywrócenia z dniem 4 maja 2021 roku pełnego dostępu do Urzędu Gminy Hażlach43. Zarządzenie numer 0050.129.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie przeprowadzenia dodatkowego terminu naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Hażlach44. Zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą "Przeprowadzenie kursu przygotowującego do prowadzenia Klubu Seniora" 45. Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 8 czerwca 2021 roku o wydaniu postanowienia numer SM.6220.1.2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża „Kończyce – Kamieniec” i na przeróbce wydobytego kruszywa w istniejącym zakładzie przeróbczym – Kopalnia Kruszywa „Kończyce” na terenie nieruchomości, którą stanowi działka numer 1721/7, obręb Kończyce Wielkie46. Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 8 czerwca 2021 roku o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko47. Zarządzenie numer 0050.145.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia składu Rady Seniorów Gminy Hażlach48. Pan Grzegorz Sikorski – Gminny Komisarz Spisowy w Hażlachu ogłasza otwarty i konkurencyjny uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 49. Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 21 czerwca 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Zakład zbierania i odzysku surowców wtórnych przy ulicy Lipowej w Hażlachu”50. Zarządzenie numer 0050.154.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie Regulaminu korzystania z bezpłatnego dostępu do internetu51. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2018.EJ.6 z 2 lipca 2021 roku informujące, że strona słowacka przekazała Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska opinię końcową z 24 marca 2021 roku numer 417/2021-1.7/zg (15326/2021, 16328/2021) dotyczącą postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowywania odpadów radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowości Jaslovské Bohunice”52. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 2.07.2021 znak WOOŚ.442.1.2018.EJ.653. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 sierpnia 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia tiretu 2 decyzji Starosty Cieszyńskiego z dnia 27 września 2017 roku, udzielającej Wodociągom Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie istniejącym wylotem o średnicy 200 mm w km 3+800 cieku Rudnickiego ścieków popłucznych i wód przelewowych zrzucanych ze zbiornika wody czystej oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych, poprzez wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych, pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody, do potoku Rudnickiego za pośrednictwem istniejącego wylotu o średnicy 200 mm54. Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 16 sierpnia 2021 roku o dotacjach celowych udzielonych w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków55. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Hażlach o możliwości zgłaszania do dnia 15 września 2021 roku kandydatów do wyróżnienia Laurem „Srebrnej Cieszynianki”56. Obwieszczenie Burmistrza Strumienia z dnia 2 września 2021 roku o wydaniu decyzji odmownej w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 3 Megawatów na działce 1486/2”, obręb Pruchna, gmina Strumień57. Zarządzenie numer 0050.193.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 6 września 2021 roku w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Hażlach58. Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 20 września 2021 roku o wydaniu postanowienia odwieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża „Kończyce – Kamieniec” i na przeróbce wydobytego kruszywa w istniejącym zakładzie przeróbczym – Kopalnia Kruszywa „Kończyce” na terenie nieruchomości, którą stanowi działka numer 1721/7, obręb Kończyce Wielkie, w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko59. Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 września 2021 roku o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Zakład zbierania i odzysku surowców wtórnych przy ulicy Lipowej w Hażlachu” na działce numer 213/90, obręb Hażlach60. Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 września 2021 roku informujące, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Zakład zbierania i odzysku surowców wtórnych przy ulicy Lipowej w Hażlachu” na działce nr 213/90, obręb Hażlach zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko61. Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 1 października 2021 roku zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Rzemieślniczej 1 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: prowadzeniu działalności w zakresie przetwarzania odpadów w formie odzysku, poprzez zagospodarowanie mas ziemnych (kod odpadu 17 05 04 gleba, ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03) przywożonych spoza terenu planowanej inwestycji, wykorzystywanych przy wykonywaniu robót rekultywacyjnych na terenie Kopalni Kruszywa „Kończyce”
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3574
Podmiot udostępniający: BIP UG Hażlach
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia
Skrócony opis: Ogłoszenia
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Sojka
Osoba, która udostępnia informację: Marek Sojka
Data wytworzenia informacji: 01.09.2020 14:53:42
Data udostępnienia informacji: 01.09.2020 14:54:25
Data ostatniej aktualizacji: 15.12.2020 13:58:50
Rejestr zmian