Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Spis dokumentów1. Uchwała Numer VI/59/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki2. Uchwała Numer VI/60/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy3. Uchwała Numer VI/61/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Numer XIII/95/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hażlach na lata 2020 - 20304. Uchwała Numer VII/62/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie ustanowienia oraz określenia warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym5. Uchwała Numer VII/63/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 20216. Uchwała Numer VII/64/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 20217. Uchwała Numer VII/65/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 20218. Uchwała Numer VII/66/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych9. Uchwała Numer VII/67/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na osoby odpowiedzialne za poszanowanie majątku Gminy 10. Uchwała Numer VII/68/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy11. Uchwała Numer VII/69/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Numer XIII/95/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hażlach na lata 2020 - 203012. Uchwała Numer VII/70/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 202113. Uchwała Numer VII/71/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 202114. Uchwała Numer VIII/72/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Hażlach na lata 2021 – 202715. Uchwała Numer VIII/73/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Gminy Hażlach na lata 2021 – 202416. Uchwała Numer VIII/74/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-202517. Uchwała Numer VIII/75/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Społecznej Gminy Hażlach na lata 2021 – 202418. Uchwała Numer VIII/76/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hażlach oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hażlach19. Uchwała Numer VIII/77/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty20. Uchwała Numer VIII/78/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych21. Uchwała Numer VIII/79/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pogwizdów 22. Uchwała Numer VIII/80/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 37/5 położonej w Hażlachu23. Uchwała Numer VIII/81/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania „Strategii Rozwoju Gminy Hażlach na lata 2011-2020”24. Uchwała Numer VIII/82/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 203125. Uchwała Numer VIII/83/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie Uchwały Budżetowej na 2021 rok26. Uchwała Numer VIII/84/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok27. Uchwała Numer VIII/85/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały numer VI/50/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego28. Uchwała Numer VIII/86/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy29. Uchwała Numer VIII/87/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Numer XIII/95/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hażlach na lata 2020 - 2030 30. Uchwała Numer I/1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 roku31. Uchwała Numer I/2/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2020 roku32. Uchwała Numer I/3/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2021 rok33. Uchwała Numer I/4/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego 34. Uchwała Numer II/5/2021 z dnia 27 dnia stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na prowadzenie w 2021 roku Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie35. Uchwała Numer II/6/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy36. Uchwała Numer II/7/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Numer VIII/82/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hażlach na lata 2021-203137. Uchwała Numer II/8/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji38. Uchwała Numer II/9/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej39. Uchwała Numer II/10/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu40. Uchwała Numer II/11/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia zadania od Województwa Śląskiego dotyczącego drogi wojewódzkiej41. Uchwała Numer II/12/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu42. Uchwała Numer II/13/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu43. Uchwała Numer II/14/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hażlach oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hażlach44. Uchwała Numer II/15/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 5 stycznia 2021 roku45. Uchwała Numer III/16/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu46. Uchwała Numer III/17/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie ustanowienia oraz określenia warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym47. Uchwała Numer III/18/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach niemieszkalnych na terenie Gminy Hażlach 48. Uchwała Numer III/19/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii Świętego Jana Nepomucena w Pogwizdowie na remont wnętrza Kościoła pod wezwaniem Świętego Jana Nepomucena w Pogwizdowie49. Uchwała Numer III/20/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały numer XII/113/03 z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury50. Uchwała Numer III/21/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy51. Uchwała Numer III/22/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Numer VIII/82/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hażlach na lata 2021-203152. Uchwała Numer III/23/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 stycznia 2021 roku53. Uchwała Numer III/24/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie określenia zasad przyznawania diet dla radnych54. Uchwała Numer IV/25/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Hażlach”55. Uchwała Numer IV/26/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przekazanie środków finansowych Policji na realizację kampanii „Przeciw pijanym kierowcom 2021”56. Uchwała Numer IV/27/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt57. Uchwała Numer IV/28/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Hażlach a Miastem Jastrzębie-Zdrój w sprawie powierzenia Miastu Jastrzębie-Zdrój realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju na rzecz mieszkańców Gminy Hażlach58. Uchwała Numer IV/29/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy59. Uchwała Numer IV/30/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Numer VIII/82/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hażlach na lata 2021-203160. Uchwała Numer IV/31/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 16 lutego 2021 roku61. Uchwała Numer IV/32/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 17 lutego 2021 roku62. Uchwała Numer IV/33/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 23 lutego 2021 roku63. Uchwała Numer IV/34/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 25 lutego 2021 roku64. Uchwała Numer IV/35/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 5 marca 2021 roku65. Uchwała Numer V/36/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Zebrzydowice66. Uchwała Numer V/37/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok67. Uchwała Numer V/38/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 w sprawie zmiany Uchwały Numer VIII/82/2020 Rady Gminy Hażlach z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-203168. Uchwała Numer VI/39/2021 z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego69. Uchwała Numer VI/40/2021 z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok70. Uchwała Numer VI/41/2021 z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Numer VIII/82/2020 Rady Gminy Hażlach z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-203171. Uchwała Numer VII/42/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania za rok 2020 72. Uchwała Numer VII/43/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Hażlach i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 202073. Uchwała Numer VII/44/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium za rok 202074. Uchwała Numer VII/45/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kończyce Wielkie dla działki numer 1721/775. Uchwała Numer VII/46/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach”76. Uchwała Numer VII/47/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Hażlach na rok szkolny 2021/202277. Uchwała Numer VII/48/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego na rzecz rodziny „Hażlaski Bon Żłobkowy”, określenia szczegółowych zasad przyznawania i wysokości tego świadczenia78. Uchwała Numer VII/49/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu79. Uchwała Numer VII/50/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok80. Uchwała Numer VII/51/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Numer VIII/82/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 203181. Uchwała Numer VIII/52/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hażlach w 2021 roku 82. Uchwała Numer VIII/53/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok83. Uchwała Numer VIII/54/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Numer VIII/82/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 203184. Uchwała Numer IX/55/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody85. Uchwała Numer IX/56/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki86. Uchwała Numer IX/57/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 września 2021 roku87. Uchwała Numer IX/58/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie zadania publicznego w zakresie transportu zbiorowego na terenie powiatu cieszyńskiego, z uwzględnieniem potrzeb Gminy Hażlach88. Uchwała Numer IX/59/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok89. Uchwała Numer IX/60/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Numer VIII/82/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2031
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2010
Podmiot udostępniający: BIP UG Hażlach
Nazwa dokumentu: VIII Kadencja 2018-2023
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Sojka
Osoba, która udostępnia informację: Marek Sojka
Data wytworzenia informacji: 18.09.2020 10:13:39
Data udostępnienia informacji: 18.09.2020 10:13:51
Data ostatniej aktualizacji: 28.09.2020 11:19:47
Rejestr zmian